Mede door een opeenvolging van
tekortkomingen in besluitvorming, sturing en beheersing aan de
zijde van het Rijk is eind 2005 de aanbesteding van de
ICT-component van P-Direkt mislukt. Het kabinet besloot medio 2004
om te starten met P-Direkt. Volgens de Algemene Rekenkamer had het
kabinet dit besluit niet kùnnen nemen, omdat het niet
voldeed aan de eisen die het Rijk zichzelf had opgelegd, of het had
een negatief besluit moeten zijn. De informatie hierover aan de
Tweede Kamer was te positief. Dit staat in het vandaag uitgebrachte
rapport Aanbesteding ICT-component P-Direkt van de Algemene
Rekenkamer.

Het was de bedoeling dat vanaf 2006 een
groot aantal taken op het terrein van personeelsregistratie en
salarisadministratie door één organisatie (P-Direkt)
zou worden uitgevoerd. Ook zouden medewerkers zelf verlofaanvragen
kunnen doen en salarisgegevens kunnen opvragen, de zogenoemde
'zelfbediening'. Dit zou het Rijk circa 1000 fte's aan
arbeidsplaatsen (en miljoenen euro's) besparen. In september 2004
heeft het Ministerie van BZK een contract getekend met een
consortium van twee ICT-bedrijven (IBM en Logica CMG) om hiervoor
een systeem te ontwikkelen. Dit contract is, na veel strubbelingen,
in oktober 2005 ontbonden. Hierbij moest het Rijk een vergoeding
van 20,8 miljoen euro betalen, met behoud van de tussenproducten en
de licenties. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer en
op verzoek van de (toenmalige) minister van Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties onderzocht de Algemene
Rekenkamer het mislukken van het aanbestedingsproject. Hieruit
blijkt dat het kabinet in 2003 en vooral medio 2004 onder hoge
tijdsdruk besluiten heeft genomen en dat openstaande kwesties
werden doorgeschoven. Bovendien werd onvoldoende rekening gehouden
met de kritische kanttekeningen die verschillende externe experts
hebben geplaatst. De Algemene Rekenkamer constateert dat er
tekortkomingen waren in het opdrachtgeverschap van de overheid en
doet aanbevelingen om de kwaliteit daarvan bij een dergelijk
complex en risicovol project te verbeteren.

bron:Algemene Rekenkamer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular