Den Haag, 23 november 2004 - De afgelopen maanden hebben veel
individuele beleggers hun zaak met betrekking tot aandelenlease
voorgelegd aan de rechter. Een inventarisatie bij gerechten afgelopen
zomer leerde dat meer dan 1400 zaken op tegenspraak aanhangig zijn en
dit aantal is sindsdien nog verder toegenomen.
Geconstateerd is dat veel van deze zaken onderling gelijkenissen
vertonen en enige coà¶rdinatie in de afhandeling wenselijk is. De
afgelopen twee maanden hebben rechters uit de sectoren civiel en kanton
overleg gevoerd om meer eenduidigheid te verkrijgen in de behandeling
van de aandelenleasezaken. Uit dit overleg zijn de volgende maatregelen
voortgekomen:

1. Per ressort zijn er werkgroepen opgericht die een lijst van
aandachtspunten hebben opgesteld die gebruikt kunnen worden als
hulpmateriaal bij de behandeling van de aandelenleasezaken.

2. Per ressort is een coà¶rdinator benoemd die, waar mogelijk, zorgt voor een clustering van zaken.

3. De coà¶rdinatoren zullen er op toezien dat zaken die zich lenen voor
versneld beroep of cassatie bij de Hoge Raad met voorrang behandeld
worden teneinde het hoger beroep zo snel mogelijk af te handelen
waardoor eerder duidelijkheid komt te bestaan.

4. Ten behoeve van een informatievoorziening over de inhoud van alle
uitspraken in aandelenleasezaken, hebben alle rechters in het land
toegang tot een database.

De rechtbanken werken momenteel aan een zo snel mogelijke afhandeling van lopende zaken.

Bron: Gerechtelijke organisatie