De Politie Regio Limburg-Noord heeft niet conform de richtlijnen
gehandeld in zake de persberichtgeving rond de aanhouding van
gemeenteraadslid Becks op zaterdagavond 4 december jl.. De politie
heeft actief functie en naam van de betrokkene in een persbericht naar
buiten gebracht, terwijl de richtlijn hoogstens voorziet in passieve
bekendmaking na overleg met de Korpsbeheerder.

Tijdens haar reguliere vergadering op woensdag 15 december heeft het
Dagelijks Bestuur van de Politieregio, mede op verzoek van de
burgemeester van Roermond, de persberichtgeving over deze zaak
besproken en is tot bovenstaand oordeel gekomen. Het Dagelijks Bestuur
betreurt de gang van zaken. De korpsrichtlijn 'publieke personen in de
pers' wordt ter informatie aan de leden van het Regionaal College
gezonden.

Bron: Politie Limburg-Noord