Staatssecretaris Ross van VWS wil voor 15 maart van de provincies en
grootstedelijke regio's weten hoe het staat met de aanpak van de
wachtlijsten bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). In
een brief vraagt de staatssecretaris aan de provincies en de regio's om
elke twee maanden inzicht te geven in de voortgang van de aanpak van de
wachtlijsten.

Ross geeft daarmee invulling aan haar toezegging aan de Tweede Kamer om
de wachtlijsten bij de AMK's nog dit jaar weg te werken. De
staatssecretaris roept provincies en regio's op tot een extra
inspanning om de wachtlijsten weg te werken. Daarna kunnen alle urgente
meldingen van kindermishandeling direct worden opgepakt. Alle overige
meldingen worden dan binnen vijf dagen in behandeling genomen.

Minister Donner vindt geestelijk of lichamelijk geweld of andere vormen
van vernedering door de ouders niet acceptabel bij de verzorging en
opvoeding van kinderen. Hij dit vastleggen in een wet.

Volgens het wetsvoorstel hebben ouders de verplichting om hun kinderen
te verzorgen en op te voeden zonder toepassing van geweld of
vernedering. Het nieuwe artikel wordt opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek onder de bepalingen die gaan over het 'ouderlijk gezag'. Het
wetsvoorstel wijzigt de strafbaarstelling van kindermishandeling in het
wetboek van strafrecht niet.

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 50.000 tot 80.000 kinderen
slachtoffer van kindermishandeling. Enkele tientallen kinderen per jaar
overlijden als gevolg van kindermishandeling. Op dit moment loopt een
onderzoek naar de precieze omvang van kindermishandeling. De resultaten
worden begin 2 006verwacht.

Bron: Ministerie van Justitie