Vanaf 2006 wordt het budget om mensen aan het werk te helpen op een andere manier verdeeld over gemeenten. Dat gebeurt aan de hand van het aantal bijstandsgerechtigden en de arbeidsmarktsituatie (zoals de werkgelegenheid) in een individuele gemeente. Tot nog toe was het budget gebaseerd op de situatie in het verleden.  

Dat stelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 beschikken gemeenten over een vrij te besteden budget om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast beschikken gemeenten sinds 2004 over een budget om de bijstandsuitkeringen van te betalen. Daarvoor konden ze de uitkeringen voor het grootste deel bij het Rijk declareren.  

In het voorstel voor de verdeling van het reïntegratiebudget wordt tot 2011 rekening gehouden met het aandeel gesubsidieerde banen van een gemeente. Sommige gemeenten hebben naar verhouding veel gesubsidieerde banen. De overgangsregeling zorgt ervoor dat deze gemeenten de tijd hebben mensen in gesubsidieerde banen aan een gewone baan te helpen of door natuurlijk verloop te kunnen laten uitstromen.  
 
Daarnaast heeft Van Hoof een voorstel gedaan om de verdeling over gemeenten van het budget voor de uitkeringen verder te verbeteren. Van Hoof wil dat gemeentelijke uitgaven aan de bijstand in het verleden veel minder zwaar gaan meewegen. Daarvoor in de plaats moeten 'objectieve' criteria (zoals het aandeel huishoudens met een laag inkomen) een belangrijker rol gaan spelen. Voor kleinere gemeenten (30.000-40.000 inwoners) gaan objectieve criteria voor het eerst een rol spelen bij de verdeling.  
 
Om al te grote uitschieters in positieve en negatieve zin te voorkomen mag het deel van het budget dat op objectieve criteria is gebaseerd niet meer dan 10 procent verschillen van de berekening op grond van bijstandsuitgaven uit het verleden. Dit was bij de verdeling van het budget over 2004 en 2005 ook het geval.  
 
bron:SZW