Vanaf volgend jaar gelden er scherpere
voorwaarden waaronder bedrijven kunnen worden uitgezonderd van
cao-bepalingen die bindend zijn voor de hele bedrijfstak. Na
raadpleging van werkgevers en werknemers heeft minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de regels in deze zin te
wijzigen. Voortaan is het alleen mogelijk dat een zogeheten
algemeen verbindend verklaarde cao niet geldt voor een bedrijf, als
dat op essentiële punten verschilt van andere ondernemingen in
de bedrijfstak en als de eigen cao is afgesloten met een
onafhankelijke vakbond. Deze wijziging sluit de mogelijkheid uit
dat bedrijven ontheffing gebruiken om te concurreren door inperking
van arbeidsvoorwaarden. De Geus heeft de gewijzigde
ontheffingsvoorwaarden naar de Stichting van de Arbeid en de Tweede
Kamer gestuurd.

Algemeenverbindendverklaring (avv) wil
zeggen dat cao-bepalingen gaan gelden voor een hele bedrijfstak.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart
cao’s algemeen verbindend. Het ministerie kan bedrijven
daarvan ook ontheffen. Dat gebeurde tot nu toe bijna automatisch
als de aanvrager(s) een eigen rechtsgeldige cao had(den). Maar door
een uitspraak van de Raad van State moesten er heldere regels komen
voor aanvraag van en besluit over ontheffing. Verder is er in een
aantal gevallen discussie ontstaan over de onafhankelijke positie
van cao-partijen. Het gaat daarbij concreet bijvoorbeeld om
zogeheten ‘gele vakbonden’ (door werkgevers opgerichte
vakbonden, waarmee eigen cao’s kunnen worden afgesloten).

Uitgangspunt van de wijziging van de
ontheffingsvoorwaarden is dat werkgevers en werknemers uitzondering
van algemeenverbindendverklaring zoveel mogelijk zelf regelen,
bijvoorbeeld door ontheffingsbepalingen op te nemen in de
bedrijfstak-cao. Wordt er een ontheffingsverzoek ingediend bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan kijkt het
ministerie of er zwaarwegende redenen zijn om niet onder de
bedrijfstak-cao te vallen. Ook moeten de partijen die een
ontheffingsverzoek indienen onafhankelijk van elkaar zijn.

bron:SZW