Den Haag, 28 januari 2005 - Deskundigen in een civiele procedure kunnen
hun aansprakelijkheid ten opzichte van procespartijen op eenvoudige
wijze beperken. Dit is de belangrijkste conclusie uit een vandaag
verschenen onderzoek naar de aansprakelijkheid van deskundigen in
civiele procedures.

In civiele procedures verzoekt de rechter met enige regelmaat een
deskundige zich over een specialistisch vraagstuk uit te laten. Bij de
benoeming vragen deskundigen zich in toenemende mate af of en in
hoeverre zij hun eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van de
procespartijen kunnen beperken. Mw. mr. drs. G. de Groot verrichtte in
opdracht van de Raad voor de rechtspraak onderzoek naar deze materie.
Vandaag verscheen haar rapport onder de titel "Transparantie tussen
rechter, partijen en deskundige. Aansprakelijkheidsbeperking van door
de civiele rechter benoemde deskundigen."

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat door meer
duidelijkheid te verschaffen over de positie van de deskundige de
bereidheid om in procedures op te treden zeker kan worden gesteld. Voor
het goed functioneren van de civiele rechtspraak is dit van groot
belang. Het aansprakelijkheidsrisico van deskundigen is overigens
gering omdat in een civiele procedure in het algemeen is voorzien in
voldoende correctiemechanismen.
 

Het onderzoek richt zich zowel op de rol van de rechter in zijn
verhouding tot procespartijen, als op de verhouding van rechter en
procespartijen tot de deskundige. Het onderzoek wijst uit dat de
deskundige naar huidig recht zijn eventuele aansprakelijkheid jegens
procespartijen op voorhand kan beperken. Bijvoorbeeld door voorwaarden
te stellen bij zijn benoeming. Uit het onderzoek komt verder naar voren
dat het aan de rechter is om helder te communiceren over de
rechtsverhouding die tussen betrokken procespartijen en de deskundige
ontstaat. Ook is onderzocht welke gevolgen denkbaar zijn als
procespartijen de voorwaarden van de deskundige niet aanvaarden.

Bron: Gerechtelijke organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular