De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor
Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met toezending aan de Tweede
Kamer van de rapportage Vreemdelingenketen (september-december 2004,
tevens jaarrapportage). Uit de rapportage blijkt een daling van de
asielinstroom in 2004.

In 2004 zijn 9.782 asielaanvragen geregistreerd. De asielinstroom is in
2004 met 27 procent gedaald ten opzichte van 2003, hoewel de
rapportageperiode ruim 600 aanvragen meer telt dan de vorige
rapportageperiode. Bijna 40 procent van de asielinstroom in de
aanmeldcentra in 2004 bestond uit tweede of volgende asielaanvragen.
Irak had zowel in 2003 (26 procent) als in 2004 (11 procent) het
grootste aandeel in de asielinstroom. Het afwijzingspercentage bij de
48-uurs procedure in de aanmeldcentra bedraagt in de rapportageperiode
39 procent. In december 2004 is het tevens mogelijk geworden om reeds
in het aanmeldcentrum een asielverzoek in te willigen.

Het totale aanbod machtiging voorlopig verblijf (mvv) is in 2004
uitgekomen op 55.647. Dat is een daling met 14 procent ten opzichte van
het jaar ervoor. Het is nog te vroeg voor een zichtbaar effect van de
beleidsmaatregelen inzake gezinshereniging en gezinsvorming die per 1
november 2004 zijn ingegaan. De doorlooptijd van een mvv is met 32
procent gedaald. Van 19 weken in 2003 naar 13 weken in 2004. De IND
heeft in de zomer en het najaar van 2004 acties uitgezet, die de
belangrijkste knelpunten naar aanleiding van de ontstane
computerproblemen tijdelijk oplossen. De tot nu toe gedane ingrepen
hebben er toe geleid, dat de levering van verblijftitels en documenten
aan gemeenten weer op gang is gekomen. De telefonische bereikbaarheid
van de IND is na de zomer sterk verbeterd.

Via het project Terugkeer zijn in totaal tot 1 januari 2005 7.477
vreemdelingen uitgestroomd. Het project loopt hiermee voor op de
planning. Tot en met deze rapportageperiode is het aantal vreemdelingen
waarvan vertrek daadwerkelijk is geregistreerd 24 procent van de
uitstroom. Het aandeel administratief vertrek is 36 procent van de
uitstroom, terwijl 40 procent een vergunning is verleend.

Per 1 augustus 2004 is besloten uitzettingen zoveel mogelijk via de
uitzetcentra te laten verlopen, zodat het uitzettingsproces effectiever
verloopt. In de uitzetcentra zijn in totaal 600 plaatsen beschikbaar.
De gemiddelde verblijfsduur in de uitzetcentra is zeer kort (in
december 2004 minder dan twee weken). In 2004 is de capaciteit voor
vreemdelingenbewaring vergroot tot in totaal 2.091 plaatsen. In de loop
van 2005 zal de capaciteit verder worden uitgebreid.

Voorts zijn in 2004 meer vreemdelingen met de hulp van IOM vertrokken
dan in 2003. In totaal zijn in 2004 3.809 vreemdelingen met hulp van
IOM vertrokken tegen 3.010 in 2003 (stijging van 27 procent).

De Commissie Leeftijdsonderzoek heeft op 14 december 2004 een eerste
rapportage geschreven over het leeftijdsonderzoek. Deze rapportage is
onder andere aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie acht het
leeftijdsonderzoek een bruikbaar en acceptabel instrument, voor
vreemdeling en Justitie.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken