Het aandeel Nederlanders dat zegt dat
iemand in hun huishouden een abonnement heeft op een krant, is
gedaald van 62 procent in 1997 tot 51 procent in 2006. Deze afname
hangt mogelijk samen met de opkomst van een aantal gratis
dagbladen. Ook lezen steeds meer mensen de krant of nieuwsbladen
via internet. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Helft huishoudens abonnement

Meer dan de helft van de stellen in
Nederland had in 2006 een krantenabonnement. Bij eenoudergezinnen
was dat minder dan een derde. Bij alle typen huishoudens is het
aandeel krantenabonnementen afgenomen. De minst sterke daling is te
zien bij paren zonder kinderen: van 70 procent in 1997 naar 63
procent in 2006.

Meer abonnementen platteland

Van de autochtone Nederlanders zei 56
procent in 2006 dat er iemand in hun huishouden geabonneerd was op
een krant. Bij Westerse allochtonen was dit 44 procent en bij
niet-westerse allochtonen slechts 14 procent.

Bekeken naar woongebied blijkt dat mensen
op het platteland veel vaker geabonneerd zijn op een krant dan in
de grote stad. Zo heeft 62 procent van de huishoudens in
niet-stedelijke gebieden een dagblad, tegen slechts 39 procent in
zeer sterk stedelijke gebieden. Als er rekening mee wordt gehouden
dat in grote steden meer allochtonen wonen dan op het platteland,
wordt het verschil in het aandeel krantenabonnementen in de grote
steden en op het platteland duidelijk kleiner.

Hoger opgeleiden vaker abonnement

Relatief veel ouderen melden dat er in hun
huishouden een krant is. In 2006 hadden ongeveer twee van de drie
45-plussers een abonnement op een krant. Bij personen jonger dan 45
jaar lag dit percentage beduidend lager.

Naar opleiding bekeken blijkt dat bij twee
van de drie personen met een universitaire of hogere
beroepsopleiding een dagblad in het huishouden is. Bij mensen met
alleen lager onderwijs is dit 44 procent. Als rekening wordt
gehouden met het relatief hoge aandeel jongeren onder hoger
opgeleiden, dan wordt het verschil tussen de opleidingsniveaus nog
groter.

bron:CBS