Verdubbeling in 10 jaar - In 1993 waren er circa 5.000 niet westerse allochtone (etnische)
ondernemers in de detailhandel. Dat zijn er nu 10.000. Daarmee maakt
deze groep ondernemers zoà¢n 8% uit van het totale aantal zelfstandige
ondernemers in de detailhandel.
Etnische ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in de specifieke
deelbranche buitenlandse levensmiddelen (68%), in telecomapparatuur
(vooral belwinkels) (43%), ambulante handel in kleding en textiel (27%)
en bij supermarkten en kruidenierswinkels (20%). Dit zijn enkele
conclusies uit het rapport à¢Demografie etnisch ondernemerschap in de
detailhandelࢠdat het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft
uitgebracht.

Tweede generatie doet het aanzienlijk beter dan eerste generatie allochtone starters
Zoà¢n 20% van de etnische ondernemers behoort tot de tweede generatie.
Zij doen het aanzienlijk beter dan de eerste generatie etnische
ondernemers, waarvan bijna de helft binnen twee jaar na de start
gestopt is. De slaagkans van de tweede generatie is zelfs wat groter
dan van autochtone starters in de detailhandel.

Relatief jonge ondernemersgroep
Bij de autochtone ondernemersgroep slaat de vergrijzing toe. Een kwart
van hen is 55 jaar of ouder. Bij de etnische ondernemers is dat slechts
5%. Van de 9.680 etnische ondernemers in de detailhandel is 45% jonger
dan 35 jaar. Gezien de groei van het aantal allochtone ondernemers,
momenteel ongeveer 2.000 starters per jaar en de verwachte uittreding
van oudere autochtone ondernemers, kan het huidige aandeel allochtonen
in de totale ondernemerspopulatie (nu 8 %) in de komende jaren verder
toenemen.

Achtergrond onderzoek
Het onderzoek is verricht door ITS in Nijmegen. Voor het onderzoek is
gebruik gemaakt van bestaande gegevens van het handelsregister van de
Kamer van Koophandel, bestanden van het Sociaal Statistisch Bestand
(SSB) en het bestand Zelfstandigen Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel