Het aantal faillissementen is in 2006 voor
het eerst sinds 2000 gedaald. Vorig jaar bedroeg het aantal
faillissementen bijna 9 200. Dat is 9 procent minder dan in 2005.
Vooral onder bedrijven (exclusief eenmanszaken) is het aantal
faillissementen gedaald. Het aantal failliet verklaarde natuurlijke
personen en eenmanszaken was in 2006 vrijwel onveranderd ten
opzichte van 2005. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral sterke daling bij bv’s en
nv’s

Het aantal faillissementen onder
nv’s en bv’s is in 2006 met 18 procent gedaald ten
opzichte van 2005. Sinds 2005 is er sprake van een dalende trend.
Toen bedroeg de daling 4 procent. Ongeveer 40 procent van het
totaal aantal faillissementen is voor rekening van nv’s en
bv’s. In 2006 is ook het aantal faillissementen van
vof’s (vennootschappen onder firma) sterk teruggelopen. De
daling bedroeg 28 procent.

Afname het grootst in de industrie en
dienstverlening

In vrijwel alle sectoren van de economie
daalde het aantal faillissementen van bedrijven (inclusief
eenmanszaken) en instellingen. Het grootst was de afname in de
industrie, namelijk bijna een kwart. In de dienstverlening bedroeg
de daling 17 procent. De daling in beide bedrijfstakken is vooral
toe te schrijven aan de bv’s.

De horeca is de enige branche waarin het
aantal faillissementen nog altijd toeneemt. Ten opzichte van 2005
bedroeg de stijging bijna 30 procent. Dat komt vooral door de
eenmanszaken. Want ook in de horeca vertoonden de bv’s een
daling van het aantal faillissementen.

Sterke daling faillissementen in Friesland
en Flevoland

In alle provincies is het aantal
faillissementen afgenomen. Vooral in Flevoland, -34 procent, en in
Friesland, - 24 procent, was de daling groot. In Drenthe en
Zuid-Holland namen de uitgesproken faillissementen het minst
af.

Toename faillissementen natuurlijke
personen in grote stad

Het aantal natuurlijke personen zonder
eenmanszaak dat failliet ging, is in 2006 ongeveer gelijk gebleven.
Opvallend is echter de toename met 8 procent van failliet
verklaarde natuurlijke personen in de grote gemeenten van meer dan
150 duizend inwoners.

bron:CBS