In het schooljaar 2003/’04 lag het aantal mbo-geslaagden bijna een kwart hoger dan in 1997/’98. De laatste jaren is de sector techniek fors gekrompen en de sector zorg en welzijn sterk gegroeid.

Meer dan 100 duizend gediplomeerden
In het schooljaar 2003/'04 haalden ruim 127 duizend mensen een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Vergeleken met het schooljaar 1997/'98 is dat een groei van 23 procent. Ruim 41 duizend mensen haalden een diploma op het niveau van de basisberoepsopleiding (niveau 2). De overige 86 duizend haalden een diploma op het niveau van vakopleidingen, middenkaderopleidingen of specialistenopleidingen (niveaus 3 en 4).
De mbo-diploma’s op niveau 2 en hoger gelden als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2003/'04 vormden de mensen die een dergelijk diploma haalden ruim 8 procent van alle 18–25-jarigen. In het schooljaar 1997/'98 was dat nog 6,5 procent.
Minder gediplomeerden techniek
Mbo-opleidingen zijn te verdelen in vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. Het aandeel van de sector techniek onder de mbo-geslaagden is teruggelopen van 34 procent in 1999/'00 naar 29 procent in 2003/’04. In dezelfde periode groeide het aandeel van de sector zorg en welzijn van 29 procent naar 34 procent. De sector economie volgt met een aandeel van ruim 33 procent van de mbo-geslaagden. De sector landbouw is met 4 procent van de mbo-gediplomeerden in 2003/’04 relatief klein.
Vooral vrouwen studeren af in zorg en welzijn
In schooljaar 2003/’04 is de helft van alle mbo-geslaagden op niveau 2–4 een vrouw. Dit is een lichte toename ten opzichte van het schooljaar 1997/'98. De sector techniek is nog steeds een typische mannensector. Nauwelijks een op de tien geslaagden is een vrouw. De sector zorg en welzijn daarentegen is een typische vrouwensector: negen op de tien geslaagden zijn vrouwen. Deze ongelijke verdeling in de sectorkeuze naar geslacht is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.
Alleen in de sector landbouw is de onbalans tussen mannen en vrouwen verminderd. Het aandeel vrouwelijke geslaagden nam toe van 34 naar 42 procent.
bron:CBS