Nieuwe inzichten, goede samenwerking, verbeterde vangmiddelen en extra inzet van personeel hebben voor een flinke afname van het aantal muskusratten in Gelderland gezorgd. Dit blijkt uit een evaluatie van de eerste twee jaar - 2003 en 2004 - muskus- en beverrattenbestrijding door de Gelderse waterschappen Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Sinds 2003 is de muskus- en beverrattenbestrijding in Gelderland een taak van de waterschappen. Voorheen was Provincie Gelderland verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De gedachte achter de verschuiving van de taak was, dat de waterschappen de bestrijding effectiever zouden kunnen uitvoeren. De waterschappen zijn namelijk verantwoordelijk voor o.a. het beheer en de kwaliteit van dijken en watergangen. En juist die dijken en watergangen met hun oevers hebben flink te lijden onder het gegraaf van tienduizenden muskusratten.

De flinke afname van het aantal muskusratten leert dat de bestrijding bij de waterschappen met Waterschap Rivierenland als coà¶rdinerende organisatie, op de goede plaats is. Vingen de muskusrattenbestrijders in 2003 nog zo'n 45.000 muskusratten met de inzet van 52.500 uur; in 2004 bedroeg de vangst `slechts' 32.000 ratten, waar een tijdbesteding van 61.000 uren tegenover stond. Wanneer verbetering van strategie en vangmiddelen, verdere professionalisering en extra inzet van uren resulteren in beduidend lagere vangstcijfers, dan kan dit niet anders betekenen dan dat de populatie sterk is afgenomen.

Het streven om bij de noodzakelijke bestrijding zo weinig mogelijk dierenleed te veroorzaken, heeft tot concrete maatregelen geleid. Zo zijn de vangmiddelen aangepast en controleren de bestrijders kooien en klemmen nog vaker dan voorheen. Dit om enerzijds leed bij muskus- en beverratten tot een minimum te beperken, anderzijds om zoveel mogelijk te voorkomen dat andere dieren, zoals vissen, eenden en woelratten per ongeluk worden gevangen.

Naast het bestrijden van de muskusrat is ook het terugdringen van de beverrat om dezelfde redenen van belang. In 2003 is de bestrijding van de beverrat serieus van start gegaan met de opleiding van zeven medewerkers. Helaas blijkt de bestrijding nogal lastig te zijn, omdat het aantal beverratten dat via de Rijn en via de vele watergangen vanaf Duitsland Gelderland binnenkomt steeds groter wordt. Wel tot zo'n 90% van het totaal. De bestrijding zal zich de komende jaren daarom met name op de grensstreek concentreren. De beverrat moet overigens niet met de beschermde bever worden verward. Juist in de leefgebieden van de bever zijn de muskus- en beverrattenbestrijders zeer terughoudend met het plaatsen van klemmen en kooien om te voorkomen dat de bever hier onbedoeld het slachtoffer van wordt.

Voor de komende vijf jaar heeft de bestrijding zich ten doel gesteld de muskusrattenpopulatie nog eens met de helft terug te dringen en de beverrat volledig uit Gelderland te verdrijven. Dit zijn grote uitdagingen. Verdere professionalisering en aanvullende opleidingen zullen ongetwijfeld bijdragen aan bereiken van de doelen. Het is in ieder geval goed om te merken dat de muskus- en beverrattenbestrijding bij de waterschappen op zijn plaats is. Dat blijkt niet alleen uit de tot nu toe behaalde resultaten, maar bijvoorbeeld ook uit de daling van het ziekteverzuim met zo'n 4%.

bron:Gelderse Waterschappen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular