Werkgevers hebben in 2006 bij het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI) en de kantonrechter voor 102.823
werknemers ontslag aangevraagd. Dat is een daling van 27,7 procent
ten opzichte van 2005. Bijna de helft (48.610) van de
ontslagaanvragen liep via het CWI. Bij de kantonrechter kwamen
54.213 ontbindingsverzoeken binnen. De daling van het aantal
ontslagaanvragen deed zich vooral voor bij het CWI: 35 procent
minder dan in 2005. Bij de kantonrechter was dat 20 procent. Dit
blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 die minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Tegelijk met de Jaarrapportage Ontslagstatistiek
2006 heeft minister Donner ook een onderzoek naar de ontslagkosten
van werkgevers naar de Tweede Kamer gestuurd. De totale
ontslagkosten voor werkgevers in Nederland bedroegen in 2006
volgens het onderzoek naar schatting zo’n 3,5 miljard tot 4
miljard euro.

Uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek
2006 blijkt dat de voornaamste oorzaak van de daling van het aantal
ontslagen de aantrekkende economie is. Verder vroegen werkgevers
ook beduidend minder ontslag aan vanwege langdurige
arbeidsongeschiktheid.

Uit de rapportage blijkt verder dat - net
als eerdere jaren - de overgrote meerderheid van de aanvragen ook
in 2006 daadwerkelijk leidde tot ontslag. Bij het CWI werd bij 86
procent van de aanvragen een ontslagvergunning verleend. In 6
procent van de gevallen werd die geweigerd en 8 procent van de
aanvragen werd teruggetrokken. Van de ontbindingsverzoeken bij de
kantonrechter resulteerde naar schatting 98 procent in ontslag.

De cijfers in de Jaarrapportage
Ontslagstatistiek 2006 geven overigens geen volledig beeld van het
totaal aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten, omdat
arbeidsrelaties niet alleen via CWI of kantonrechter worden
beëindigd. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan
eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van
rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract),
met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een
uitzendcontract.

bron:SZW