Het beroep op de sociale zekerheid is voor het eerst in tien jaar over de hele linie afgenomen. Eind augustus bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 334 duizend. Dit zijn ruim 5 duizend uitkeringen minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Het aantal voor seizoensinvloeden gecorrigeerde WW-uitkeringen is eind augustus gedaald tot 322 duizend en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot 922 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling bijstand vanaf april
In het eerste kwartaal van 2005 was het aantal bijstanduitkeringen stabiel. Daarna is het aantal met gemiddeld ruim duizend uitkeringen per maand gedaald. In 2004 steeg het aantal bijstandsuitkeringen nog licht. De daling wordt mede veroorzaakt door de invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004. Als gevolg van deze wet hebben gemeenten een direct financieel belang bij het terugdringen van het aantal bijstandsontvangers.

Daling bijstand vooral bij mannen en jongeren
De daling van het aantal bijstandsuitkeringen was bij mannen ruim twee keer zo hoog als bij vrouwen. Vanaf april bedroeg de teruggang bij mannen gemiddeld 750 uitkeringen per maand, bij vrouwen 350. De daling deed zich voor in de leeftijdsgroep beneden 45 jaar. Onder 45-plussers is het aantal bijstandsuitkeringen gelijk gebleven.

WW daalt licht
Eind augustus 2005 werden na correctie voor seizoensinvloeden 322 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er 7 duizend minder dan eind juni. Deze verbetering van de arbeidsmarkt blijkt ook uit de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vacatures. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal van dit jaar een fractie hoger dan in het tweede kwartaal. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal fors gestegen.

Arbeidsongeschiktheid blijft dalen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wajong en WAZ) nam vanaf het eerste kwartaal 2005 verder af met 29 duizend. Eind augustus werden in totaal 922 duizend uitkeringen geregistreerd. Met een afname van gemiddeld bijna 5 duizend uitkeringen per maand verloopt de daling in 2005 aanmerkelijk sneller dan in 2004. Toen lag het dalingstempo nog op gemiddeld bijna 2 duizend per maand. De daling is vooral het gevolg van een gecombineerd effect van de Wet Verbetering Poortwachter en de uitbreiding  Wulbz (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte), die werkgevers verplicht om ook in het tweede ziektejaar het loon door te betalen.

bron:CBS