Het aantal personen dat in voltijd werkt
is in 2006 voor het eerst sinds vier jaar weer toegenomen. Het
groeide met ruim 2 procent vrijwel even snel als het aantal
personen met een deeltijdbaan. Het aantal in voltijd werkende
vrouwen groeide het afgelopen jaar met ruim 4 procent. Dat blijkt
uit periodieke tellingen van het CBS.

Evenveel voltijdwerkers als in 1996

Na enkele jaren van afnemende
werkgelegenheid is in 2006 op de arbeidsmarkt een stijgende lijn
ingezet. De werkzame beroepsbevolking groeide met 155 duizend tot
bijna 7,1 miljoen personen. Het aantal mensen dat in voltijd werkt
(35 uur of meer per week) is ook gestegen. Het was vier jaar
achtereen gedaald. Met bijna 4,5 miljoen voltijdwerkers in 2006 is
het niveau vergelijkbaar met dat in 1996.

Groei deeltijdwerk houdt aan

Het aantal mensen met een deeltijdbaan is
in 2006 ook toegenomen. In totaal waren er ruim 2,6 miljoen
personen die tussen de 12 en 34 uur per week werkten. Hun aantal
groeide gestaag in de afgelopen tien jaar, ook in de periode
2002–2005, toen de werkgelegenheid afnam.

Vooral vrouwen vaker in voltijd

Voltijdwerk nam vooral bij vrouwen sterk
toe. In 2006 werkten ruim 4 procent meer vrouwen in voltijd dan het
jaar daarvoor. Deze groei was sterker dan de groei van het aantal
deeltijdwerkers (3 procent). Vrouwen werken overigens veel minder
vaak in voltijd dan mannen. Minder dan een kwart van de
voltijdwerkers is vrouw.

Aantal vaste contracten groeit ook
weer

Bijna vier op de vijf voltijdwerkers
hebben een vast arbeidscontract. Het aantal voltijdwerkers met een
vast contract is in 2006 voor het eerst in vier jaar licht
gegroeid. Het aantal voltijdwerkers met een flexibel contract begon
al in 2004 weer te groeien, evenals het aantal zelfstandigen. Het
aantal flexwerkers met een voltijdbaan groeide fors met 12 procent
tot bijna 250 duizend personen. Deze groei is het dubbele van de
twee jaren ervoor.

bron:CBS