Het aantal WAO-uitkeringen gaat in 2006 verder dalen. Eind 2006 ontvangen naar verwachting 620.000 mensen een WAO-uitkering, tegenover 692.000 aan het eind van 2005. Ook het aantal WW-uitkeringen gaat in 2006 dalen. Eind 2005 ontvangen naar verwachting 333.000 mensen een WW-uitkering, volgend jaar neemt dit af tot 314.000. Dat blijkt uit de ramingen in de Oktobernota, die UWV naar minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd. De Oktobernota geeft inzicht in de ontwikkelingen van de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten en reïntegratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van UWV.

In 2006 stromen naar verwachting 423.000 mensen in de WW in, 17.000 minder dan dit jaar. De uitstroom uit de WW neemt juist toe, van 429.000 dit jaar tot 441.000 in 2006. Omdat er volgend jaar meer mensen uit de WW gaan dan erin komen, neemt het totale aantal WW-ers af. Eind dit jaar verstrekt UWV naar verwachting 333.000 WW-uitkeringen, eind 2006 is dit afgenomen tot 314.000. Ten opzichte van 2004 stijgt het aantal WW-uitkeringen dit jaar nog licht, van 322.000 tot 333.000. Dit heeft onder andere te maken met de extra WW-aanvragen van cliënten die herbeoordeeld zijn. Ook in 2006 zal dit tot extra WW-aanvragen leiden, maar omdat de economische situatie dan gunstiger is, neemt het totale aantal WW-ers in 2006 wel af. In de ramingen is rekening gehouden met de aanscherping van de wekeneis per 1 april 2006. De veranderingen in de WW die per 1 oktober 2006 worden ingevoerd, zoals de verkorting van de duur van de WW-uitkering, hebben volgend jaar nog geen effect op het aantal WW-uitkeringen.

Het aantal WAO-uitkeringen daalt al sinds 2003 als gevolg van de Wet Verbetering
Poortwachter. Dit jaar is de daling eenmalig extra groot vanwege de verlenging van
loondoorbetaling bij ziekte. Daardoor is er in 2005 geen nieuwe instroom in de WAO. De
uitstroom uit de WAO neemt dit jaar juist toe als gevolg van de herbeoordelingen. Eind
2005 verstrekt UWV naar verwachting bijna 692.000 WAO-uitkeringen, eind 2004 was dat nog 766.000. Ook in 2006 zal het aantal WAO-ers verder afnemen: de uitstroom blijft hoog als gevolg van de herbeoordelingen en door de invoering van de WIA vindt er geen nieuwe instroom meer plaats in de WAO. Afhankelijk van de mate en duurzaamheid van de
arbeidsongeschiktheid kunnen mensen in aanmerking komen voor een IVA- of een
WGA-uitkering. Het totale aantal arbeidsongeschikten (WAO, IVA, WGA, Wajong en WAZ)
bedraagt eind 2006 naar verwachting 832.000. Eind 2004 waren er nog 950.000
arbeidsongeschikten, eind 2005 zijn dat er ruim 878.000.

Op basis van de raming van het aantal uitkeringen doet UWV prognoses over de
kostenontwikkeling. Naar verwachting neemt het totale vermogen van de UWV-fondsen dit
jaar af van bijna 11 miljard euro tot bijna 10,5 miljard euro. In 2006 neemt het vermogen met ruim 1,7 miljard euro af tot bijna 8,8 miljard euro. De afname van het vermogen komt enerzijds door hogere lasten van de WW. Anderzijds verwacht UWV een daling van de Aof- en de AWf-premie. Deze verwachte daling is onder meer het gevolg van het advies van UWV om deze premies te verlagen.
 
bron:UWV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular