De gunstige ontwikkeling van de
arbeidsmarkt heeft er toe geleid dat het aantal werkzoekenden in
2006 met bijna 120.000 is gedaald. Eind 2005 waren er nog ruim 670
duizend werkzoekenden bij CWI ingeschreven, eind vorig jaar waren
er dat 554.000. Dit komt neer op een daling van ruim 17%, tegenover
een daling van 3% in 2005. Oudere werkzoekenden profiteerden het
minst van het grote aanbod aan banen. CWI verwacht dat de daling
van het aantal werkzoekenden in 2007 doorzet.

De groep niet-werkende werkzoekenden (nww)
tot 25 jaar is in een jaar tijd met ruim een derde gedaald. Stonden
er eind december 2005 nog zo'n 60.000 jongeren ingeschreven bij
CWI, eind december 2006 was dit gedaald tot 39.000. In de
leeftijdsgroep 30-44 jaar was de afname absoluut gezien het
sterkst. In een jaar tijd kromp het bestand van 265.000 tot
205.000, een daling van 23%. Oudere werkzoekenden hebben het minst
geprofiteerd van de opleving van de arbeidsmarkt. De daling van het
aantal nww onder 45-plussers bedroeg het afgelopen jaar 6,3%
(18.000). Het aantal werkzoekenden ouder dan 55 daalde met slechts
2%. Oudere werkzoekenden zijn ook vaker langdurig werkloos: 58% van
de 45-plussers die

bij CWI staan ingeschreven, is al langer
dan twee jaar zonder werk. Onder werkzoekenden jonger dan 45 jaar
is dit percentage 37%.

Meer vrouwen dan mannen werkloos

De afname van het aantal werkzoekenden was
in 2006 sterker onder mannen dan onder vrouwen. In de eerste
maanden van 2006 waren het vooral mannen die profiteerden van de
toegenomen werkgelegenheid. Later begon ook het aantal werkzoekende
vrouwen af te nemen. Op de totale beroepsbevolking is het
percentage nww 7,4%: 6,3% onder mannen en 8,8% onder vrouwen.

Sterke groei in zakelijke en
financiële dienstverlening

Met name in de zakelijke dienstverlening
(adviesbureaus, advocatenkantoren, uitzendbureaus, enz.) is de
werkgelegenheid sterk gegroeid in 2006. Ook financiële
instellingen, zoals banken en verzekeraars, en horecabedrijven
hebben een goed jaar

achter de rug. De werkgelegenheid in het
openbaar bestuur en in vervoer- en communicatiebedrijven
daarentegen, is afgenomen. Vier op de tien werkzoekenden stond eind
2006 ingeschreven met een productie- of onderhoudsberoep, zoals
productiemedewerkers en schoonmaakpersoneel. Hun aantal daalde met
44 duizend. Dit is een afname met 17%. Ook andere beroepsgroepen,
zoals verkoop-, bedienend en administratief personeel laten een
soortgelijke daling zien. Het gaat hier voornamelijk om functies op
lager en middelbaar beroepsniveau.

Grootste daling in Zuid-Holland

In alle provincies is het aantal
werkzoekenden het afgelopen jaar gedaald. De grootste afname was in
Zuid-Holland (22%), op de voet gevolgd door Zeeland en Friesland
(beide 19%). Groningen en Limburg bleven achter, maar desondanks
werden ook daar fors minder werkzoekenden geteld (respectievelijk
13% en 14%). Aangezien Groningen en Limburg al relatief veel
werkzoekenden kennen, is de achterstand op de andere provincies
toegenomen. Het percentage nww in de provincie Groningen was ultimo
december 10,8%. In Limburg was dit 9,7%.

In Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het
aantal werkzoekenden sterk gedaald. De daling was in deze drie
steden met 21 tot 23% groter dan het landelijk gemiddelde (17%). In
Amsterdam daalde het aantal werkzoekenden minder dan gemiddeld,
namelijk met 15%. In zowel Rotterdam als Amsterdam is het aantal
nww nu minder dan 40.000. Desondanks blijft het nww-percentage in
met name Rotterdam (15%) erg hoog. Het percentage nww in Amsterdam
kwam uit op 10%.

Minder ontslag en meer tewerkstellingen in
2006

CWI verleende in 2006 39.990
ontslagvergunningen tegen 59.627 een jaar eerder, een daling van
33%. Het overgrote deel van de vergunningen werd verleend om
bedrijfseconomische redenen (69,0%) of vanwege
arbeidsongeschiktheid van de werknemer (24,7%). De meeste
vergunningen werden afgegeven in de detail- en groothandel (25%),
de industrie (16%) en de financiële en zakelijke
dienstverlening (16%). Het aantal in 2006 verleende
tewerkstellingsvergunningen bedroeg in 2006 circa 75.000. Dit is
een stijging van 63% ten opzichte van 2005. Ongeveer zes op de tien
vergunningen werd verleend in de land- en tuinbouw. 80% van de
vergunningen werd afgegeven voor vreemdelingen uit de MOE-landen,
de nieuwe EU-landen in Midden- en Oost-Europa.

CWI verwacht verdere daling in 2007

Bij de verwachte ontwikkelingen van vraag
en aanbod zal de werkloosheid dit jaar verder dalen. CWI gaat voor
2007 uit van een daling van het aantal niet werkende werkzoekenden
(nww) met zo'n 14%, ofwel circa 80.000 personen. Naar verwachting
neemt de spanning op de arbeidsmarkt in sectoren als de bouw en
horeca in 2007 toe. In deze sectoren zullen werkgevers steeds meer
moeite ondervinden om geschikt personeel te vinden.

bron:CWI