Het aantal WW-uitkeringen daalt dit jaar
van 307.000 naar 253.000. In 2007 daalt het aantal WW-uitkeringen
naar verwachting verder tot 196.000. Het aantal WW-uitkeringen
daalt hiermee sneller dan UWV eerder dit jaar verwachtte. Ook het
aantal

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen blijft
dalen. Eind 2006 verstrekt UWV naar verwachting 857.000
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tegenover 904.000 eind 2005. Dat
blijkt uit de ramingen in de Oktobernota, die UWV naar minister De
Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd. De
Oktobernota geeft inzicht in de ontwikkelingen van de
programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale
werkgeverslasten en reïntegratiebudgetten) en de
uitvoeringskosten van UWV.

In de Juninota had UWV het aantal
WW-uitkeringen eind 2006 nog op 267.000 geraamd. Eind augustus was
het aantal WW-uitkeringen echter al teruggelopen tot ruim 268.000.
Daarnaast wordt in 2006 een hogere economische groei verwacht,
zodat de raming van het aantal WW-uitkeringen flink naar beneden is
bijgesteld. In totaal komen er dit jaar 316.000 mensen in de WW. Er
stromen 370.000 weer uit de WW, waardoor het aantal WW-uitkeringen
dit jaar met 54.000 afneemt. In 2007 neemt het aantal nieuwe
uitkeringen af tot 243.000, het aantal beëindigde uitkeringen
neemt af tot 300.000, zodat het totale aantal lopende
WW-uitkeringen met 57.000 afneemt tot 196.000.

Als gevolg van de Wet Verbetering
Poortwachter, de invoering van de WIA en de herbeoordeling van een
groot aantal arbeidsongeschikten volgens aangescherpte criteria
blijft het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dalen.
Dit jaar neemt het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
af met 47.000 tot 857.000. De daling zet zich ook in 2007 voort,
eind volgend jaar verstrekt UWV naar verwachting 820.000 WAO- WIA,
Wajong- en WAZ-uitkeringen. De daling is het gevolg van een zeer
snelle afname van het aantal WAO-uitkeringen; eind vorig jaar
ontvingen 703.000 mensen een WAO-uitkering, eind dit jaar zijn dat
er 636.000 en eind volgend jaar 578.000. Ook het aantal
WAZ-uitkeringen neemt af. Het aantal Wajong- en WIA uitkeringen
neemt juist toe.

Op basis van de raming van het aantal
uitkeringen doet UWV prognoses over de kostenontwikkeling. Het
totale vermogen van de UWV-fondsen neemt dit jaar af met ruim 300
miljoen van 10,4 miljard euro tot 10,1 miljard euro. In 2007 neemt
het vermogen met 60 miljoen euro af. Het totale vermogen van de
fondsen bedraagt dan nog altijd ruim 10 miljard euro.

bron:UWV