De burgemeester van Utrecht heeft op 3 januari 2005 het gebied Amsterdamsestraatweg voor de periode van 1 februari 2005 tot 1 augutsus 2005 aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied. In zo'n gebied zijn met last van de officier van justitie preventieve fouilleringen mogelijk. Eiser, inwoner van het gebied, heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. De burgemeester heeft zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij van mening is dat hij geen belang heeft bij het besluit omdat pas nadat de officier van justitie daartoe last heeft gegeven preventieve fouilelering in het gebied mogelijk is. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser wel degelijk een bijzonder belang heeft bij het aanwijzingsbesluit omdat hij in het gebied woont en zich niet aan een (kans op) preventieve fouillering kan onttrekken. De beslissing op bezwaar wordt vernietigd.

De voorzieningenrechter schorst tevens het aanwijzingsbesluit omdat hij van mening is dat het aanwijzingsbesluit in bezwaar geen stand zal kunnen houden. In het besluit is niet gemotiveerd waarom de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde in dit gebied, waarom het gebied deze omvang moet hebben en waarom de aanwijzing moet gelden voor de (maximale) periode van zes maanden. De burgemeester had, nu het besluit een inbreuk op het recht op respect voor het privà©leven (artikel 8 EVRM) mogelijk maakt, tevens moeten aangeven waarom de aanwijzing van het gebied in verhouding staat met het beoogde doel, te weten het voorkomen van de verstoring van de openbare orde met (vuur)wapens in de zin van de Wet wapens en munitie.

bron:Rechtbank Utrecht