Absolute veiligheid bestaat niet. Ondanks reeds bestaande samenwerkingsverbanden en rivierverruimingsprojecten, blijft de kans op een overstroming bestaan. Daarom moet er een denkomslag gemaakt worden van het steeds verder verhogen van de dijken naar het beheersen van de risico.s. Dat is de afsluitende conclusie, die gepresenteerd werd door Bert Keijts, Directeur Generaal Rijkswaterstaat, na afloop van het 3rd International Symposium on Flood Defence (ISFD3) dat van 25 t/m 27 mei plaatsvond in Nijmegen.  

Risicobeheersing 
In de toekomst moet meer aandacht besteed worden aan het beperken van slachtoffers en schade, bijvoorbeeld door goede waarschuwingssystemen en bouwwijzen waarbij waterschade aan gebouwen en inrichting beperkt wordt. Het introduceren van hoogwaterschadeverzekeringen en overstromingsrisicokaarten kan daarbij een belangrijke rol spelen om burgers, bedrijven en andere partijen te stimuleren daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Opvallend is verder dat er op dit symposium, in tegenstelling tot het vorige ISFD (in 2002) meer naar de positieve kanten van overstromingen wordt gekeken. Water biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van wonen en recreatie. Ook in de planvorming verschuift de aandacht van veiligheid naar een integrale aanpak met veel aandacht voor ecologie naar economie. Uit de sessies blijkt verder dat er behoefte is aan meer multidisciplinair onderzoek, dat wil zeggen niet uitsluitend de technische mogelijkheden, maar juist de samenhang met sociale aspecten (bijv. belevingswaarde) en Ruimtelijke Ordening (bijv. wijze van bouwen). 
 
Europees hoogwateractieprogramma 
Samenwerken wordt in de toekomst nog belangrijker. Niet alleen op regionaal niveau, maar vooral tussen landen in het stroomgebied van een rivier. Op Europees niveau is in oktober 2004 besloten om te komen tot een Europees hoogwateractieprogramma. Dit is nu door de Europese Commissie overgenomen. Door het maken van afspraken over uitgangspunten, kaders en acties op Europees niveau kan worden bereikt dat schade voor de maatschappij, economie en milieu afnemen.  
 
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular