ABVAKABO FNV heeft woensdag 4 mei met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een principe akkoord afgesloten over de nieuwe CAO.  
De ruim 170.000 werknemers in ziekenhuizen krijgen met ingang van juni een structurele loonsverhoging van 0,6 procent. Ook ontvangen zij over 12 maanden een eenmalige uitkering van 0,45 procent van het bruto jaarsalaris. Andere afspraken gingen onder andere over de loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ontslag bij arbeidsongeschiktheid. 

De partijen hebben over doorbetaling van het loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid afgesproken dat werknemers in het eerste verzuimjaar 100 procent van hun loon krijgen doorbetaald en het tweede jaar 70 procent. Zieke werknemers die deelnemen aan reïntegratieactiviteiten hebben weer recht op het  
volledige salaris. Deze afspraak gaat in per 1 januari 2006 en geldt voor werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004.  
ABVAKABO FNV heeft verder bewerkstelligd dat ziekenhuizen geen personeel mogen ontslaan dat minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is.  
 
De nieuwe CAO geldt vanaf 1 april dit jaar tot 1 januari 2006.  
Onderhandelaar E. Merlijn van ABVAKABO FNV is tevreden, vooral omdat de loonsverhoging relatief hoog is gezien de korte looptijd van de CAO. 'Het is een kortdurende CAO, omdat we een aantal moeizame dossiers hebben doorgeschoven naar het najaar.'  
In de nieuwe CAO wil Merlijn onder meer afspraken maken over het optuigen van de verlofspaarregeling levensloop met een werkgeversbijdrage, die ook kan worden gebruikt om eerder dan 65 te stoppen met werken. De NVZ heeft aangegeven positief te staan tegenover het opzetten van een levensloopregeling. ABVAKABO FNV is dan ook positief over het vervolg in het najaar. 
'Verder zijn we nog niet toegekomen aan de topinkomens.' Om de salarissen van ziekenhuisdirecteuren in de hand te houden, moeten deze volgens de ABVAKABO FNV voortaan onder de CAO vallen. Daarvoor wil ze in een loonschaal voor topinkomens een maximum afspreken van 120.000 euro.  
 
ABVAKABO FNV gaat de komende tijd de leden raadplegen, maar verwacht dat de leden positief adviseren over het bereikte principeakkoord.  
 
Naast ABVAKABO FNV onderhandelden ook CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91 en De Unie Zorg en Welzijn namens de werknemers.  
 
bron:ABVAKABO FNV