Het kan anders, beter. ABVAKABO FNV eist dat de werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen niet langer opdraaien voor het uit de hand lopen van de kwaliteit van de zorg. ABVAKABO FNV eist daarom maatregelen om een ommekeer te bewerkstelligen. Concreet heeft zij daarom voorgesteld dat de CAO V&V (Verpleeg- & Verzorgingshuizen) wordt uitgebreid met een personeelsformatienorm die de kwaliteit van de basiszorg garandeert. 
 

Het komt er daarbij op neer dat de cliënt de gecontracteerde zorg krijgt en er volledig van op aan kan dat de zorg wordt geleverd door voor hun taak geschoolde werknemers, dat er voldoende tijd beschikbaar is voor het werk zelf, en dat de werknemers een duidelijke rol hebben bij de bewaking van het gehele proces. 
Er komen afspraken op grond waarvan de werknemers worden betrokken bij de levering van de zorg. De belangrijkste afspraken zijn:  
- De werknemers moeten invloed hebben op de te leveren productie en de werkgever dient zonodig aanvullende formatie-afspraken te maken.  
10)- De werkgever dient de uitvoering en gesignaleerde knelpunten jaarlijks aan de ondernemingsraad te rapporteren en hiervan verslag te doen in het jaarverslag van de instelling.  
11)- De ondernemingsraad krijgt de taak om op de juiste uitvoering van de formatienorm toe te zien. 
 
ABVAKABO FNV-onderhandelaar Pim van Loon: 'Zonder investering in de werknemers kunnen de problemen van de sector niet worden opgelost.' 
 
Vandaag, maandag 25 april 2005, heeft Arcares (de werkgeversorganisatie voor de verpleeg- en verzorgingshuizen) haar rapport 'Normen voor verantwoorde zorg', dat een halt moet bieden aan de stroom van klachten over de verpleeghuiszorg, aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. 
ABVAKABO FNV is niet betrokken geweest bij de opstelling van dit rapport. Arcares heeft gekozen voor onder andere de inbreng van Sting (beroepsorganisatie voor verzorgenden in de Thuiszorg).  
ABVAKABO FNV ervaart het als een gemiste kans dat zij buiten de deur is gehouden. Het is bij Arcares bekend dat de werknemersorganisaties waarmee zij onderhandeld over de CAO V&V zich in hun activiteiten niet beperken tot de CAO-onderhandelingen, maar dat zij zich ook nadrukkelijk inzetten op beroepsinhoudelijke terreinen zoals de verbetering van de kwaliteit van zorg. De gezamenlijke vakbonden vertegenwoordigen in de V&V-sector ruim 50.000 werknemers.  
 
De onderhandelingen voor de CAO V&V zijn afgelopen vrijdag, 22 april 2005, geschorst tot 26 mei aanstaande.  
 
bron:ABVAKABO FNV