Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en
Integratie (WWI) heeft het Actieplan Krachtwijken naar de Tweede
Kamer gestuurd. De centrale doelstelling van het Actieplan
Krachtwijken is om de 40 wijken om te vormen tot wijken waar mensen
kansen hebben en weer graag wonen. Minister Vogelaar streeft ernaar
om in oktober 2007 met alle 18 gemeenten, waarin de 40
geselecteerde wijken zich bevinden, een overeenkomst te hebben
afgesloten.

De financiering van de wijkenaanpak zal
plaatsvinden vanuit verschillende bronnen. Zo zijn er nu al voor de
wijken vastgestelde financiën in de gemeentebegroting (ISV- en
GSB-budget) en al bestaande investeringsafspraken met in de wijken
werkzame organisaties zoals woningcorporaties, scholenorganisaties
en welzijnsstichtingen. Daarnaast komen uit de andere departementen
en enveloppen extra middelen beschikbaar, die met voorrang worden
ingezet in de wijken (wijkagenten, centra voor Jeugd en Gezin,
brede scholen, het stimuleren van ondernemerschap,
sportvoorzieningen).

Overleg woningcorporaties

De verdere financiering van het Actieplan
Krachtwijken is onderwerp van overleg met de woningcorporaties. De
inzet van het kabinet is om afspraken te maken over een
investeringsprogramma voor de wijkaanpak en betaalbaarheid, waarbij
tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de financiële
uitgangspunten van het kabinetsbeleid.

Het kabinet heeft aan de woningcorporaties
gevraagd naast de reguliere investeringen voor deze extra
investeringen mee te werken aan de totstandkoming van een publiek
investeringsfonds. Dit fonds kan bestuurd worden door de minister
voor WWI, woningcorporaties en gemeenten. De minister voor WWI
behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat de
voeding van dit fonds € 750 miljoen per jaar bedraagt
gedurende vier jaar (2008-2011), waarbij sprake zal zijn van een
vertraagd uitgaveritme. Eventuele alternatieven dienen aan dezelfde
voorwaarden te voldoen.

Actieplannen

In de komende periode zullen gemeenten,
samen met mensen die werkzaam zijn in de wijk en bewoners,
wijkactieplannen opstellen. Hierin wordt aangeven wat de
belangrijkste resultaten zijn die zij de komende jaren willen
realiseren, wat zij hiervoor gaan doen, met wie ze een coalitie in
de wijk gaan vormen en wat zij daarvoor nodig hebben. Deze
wijkactieplannen moeten eind september klaar zijn. In oktober
zullen de overeenkomsten (charters) worden ondertekend door de
gemeenten en het Rijk.

bron:WWI