à¢â‚¬Å“Fit for Businessà¢â‚¬ de naam zegt het al: met behulp van EU-middelen (à¢â‚¬Å“subsidiepotjeà¢â‚¬: INTERREG IV A Deutschland-Nederland) moet voor eind 2013 door een innovatief bewegings- en gezondheidsaanbod de gezondheid van medewerkers van midden- en kleinbedrijven (MKB) doelgericht worden verbeterd. Het voorbeeldproject heeft zowel betrekking op Duitse alsook op Nederlandse delen van de Eems Dollard regio. Achtergrond: de economische schade door ziekteverzuim van medewerkers is in beide landen enorm. Alleen al in Duitsland wordt het verlies in bruto toegevoegde waarde bij de bedrijven geschat op 73 miljard euro. Een dag verzuim kan volgens berekeningen van het Duitse Bureau voor Statistiek tussen de 200 en 300 euro per dag kosten. Omgekeerd is het prestatievermogen en de productiviteit van gezonde en tevreden medewerkers bovengemiddeld hoog. Een inzicht dat al tot vele grootbedrijven is doorgedrongen, maar bij het gros van het Duitse en Nederlandse MKB tot dusverre nog niet tot concrete activiteiten heeft geleid. Hierin moet à¢â‚¬Å“Fit for Businessà¢â‚¬ verandering gaan brengen.

Dankzij de INTERREG-middelen en deskundige ondersteuning kunnen in de toekomst ook MKB-medewerkers doelgericht werken aan hun gezondheid. Het zwaartepunt van het modelproject zal eerst liggen in Landkreis Emsland en de Nederlandse provincie Drenthe, maar moet al gedurende de eerste projectfase worden uitgebreid naar andere provincies en Landkreise. Voorlopig kunnen werknemers van in totaal 48 MKB-bedrijven aan beide zijden van de grens profiteren van het preventieve bewegings- en gezondheidsaanbod. De Kreissportbund Emsland, Sport Drenthe en overige partners als economische bonden en sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de coà¶rdinatie en realisatie van het project. Het projectvolume bedraagt voor vier jaar bijna 900.000 euro.

Projectverloop
De deelnemende MKB-bedrijven doorlopen eerst een analyseperiode. In deze fase onderzoekt een werkgroep de situatie ter plaatse en werkt een sport- en gezondheidsconcept uit dat bij het bedrijf past. Gedurende drie maanden worden de maatregels in de vorm van een speciaal bewegings- en adviesaanbod gerealiseerd en voor de lange termijn ingevoerd.

Voorbeeldkarakter
Daarnaast wordt het project wetenschappelijk begeleid. De Sporthochschule Kà¶ln heeft bij de initiatiefnemers van het project al interesse getoond in een samenwerking. Samen met de Nederlandse partners wordt in de loop der tijd een eigen à¢â‚¬Å“Fit for Businessà¢â‚¬-methode ontwikkeld. Met behulp hiervan moeten de effecten van dit INTERREG-project meetbaar worden gemaakt en worden overgedragen op andere regio‘˜s.

Achtergrond
Het project Fit for Business wordt in het kader van het INTERREG IV A-progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Niedersà¤chsisches Ministerium fà¼r Wirtschaft, Arbeit und Verkehr en de Provincie Drenthe. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Ems Dollart Region.

Perscontact
Eems Dollard Regio
Karin Eden, Mario Rauch
+31 (0)597/521 510
[email protected], [email protected]