De administratieve lasten van de product-
en bedrijfschappen zijn sinds 2003 aanzienlijk verminderd. Eind
2006 bedroegen de administratieve lasten van de product- en
bedrijfschappen € 12,6 miljoen, een vermindering van €
10,1 miljoen (44,5%) ten opzichte van de nulmeting in 2003. Ook het
aantal inhoudelijke verordeningen van de schappen laat de afgelopen
jaren een sterke daling zien. Het aantal is van 146 per 1 januari
2003 gedaald tot 65 eind 2006. Dit blijkt uit een rapportage van de
Bestuurskamer die op 31 januari 2007 is aangeboden aan het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In het kader van de modernisering van de
PBO heeft de SER op 31 augustus 2004 het rapport ‘Nulmeting
Administratieve lasten PBO’ aan de minister van SZW
aangeboden. Uit het rapport bleek dat de gezamenlijke
administratieve lasten van de product- en bedrijfschappen per 31
december 2003 € 23 miljoen euro bedroegen. De totale reductie
in procenten ten opzichte van de nulmeting bedraagt circa 45%. Ten
aanzien van de reductie van administratieve lasten bestaan er grote
verschillen per schap. Deze verschillen vloeien vooral voort uit de
reeds geringe omvang van de administratieve lasten van veel
schappen. De schappen met lage administratieve lasten kunnen daarop
ook minder besparen.

bron:SER