Begin juni opent aan de Muiderwaard 434 in Alkmaar het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noord-Kennemerland. Het Advies- en Steunpunt biedt hulp en ondersteuning en geeft voorlichting en advies aan een ieder die te maken heeft met huiselijk geweld. Daarnaast is er veel aandacht voor preventie. Het college van B&W stemde in met de definitieve opzet voor het Advies- en Steunpunt.

Het Advies- en Steunpunt combineert de verschillende disciplines die een rol spelen in de aanpak van huiselijk geweld, zoals onder andere het Advies- en meldpunt Kindermishandeling, de RIMA (Maatschappelijk Werk), Slachtofferhulp, Openbaar Ministerie, GGD, GGZ en de gemeenten in Noord-Kennemerland. Een gezamenlijke aanpak moet een laagdrempelige voorziening opleveren, waar zowel slachtoffers, daders en getuigen, als ongeruste buren, huisartsen of leerkrachten terecht kunnen voor zorg, hulp en preventie.

Tot de taken van het Advies- en Steunpunt behoren onder andere:
§ Informatieverstrekking en het geven van advies;
§ Het bieden van een benadering waarbij er oog is voor het hele gezin;
§ Coà¶rdinatie van het opstarten van een hulpverleningstraject;
§ Activeren van een onderling afgestemd hulpaanbod;
§ Signaleren van huiselijk geweld;
§ Registreren van huiselijk geweld;
§ Preventie. Het Advies- en Steunpunt moet huiselijk geweld onder de aandacht brengen en uit de taboesfeer halen.

500.000 gevallen per jaar
Dat een dergelijk steunpunt in een behoefte voorziet, blijkt uit de cijfers die bekend zijn over huiselijk geweld. Volgens de politie zijn er in Nederland 500.000 gevallen van huiselijk geweld op jaarbasis. Slechts in 12% van deze gevallen wordt aangifte gedaan. Eà©n op de vijf vrouwen in Nederland heeft ervaring met huiselijk geweld. Overigens zijn niet alleen vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld: jaarlijks sterven er naar raming 80 vrouwen, maar ook 25 mannen en 50 kinderen als gevolg van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan hierbij gaan om psychisch of lichamelijk (zoals seksueel) geweld. De gemeente Alkmaar ontvangt voor de oprichting van het Advies- en Steunpunt een bijdrage van à¢?¬ 197.340 uit een stimuleringsfonds van het ministerie van VWS. Dit bedrag vormt 60% van de totale kosten. De overige 40% komt uit het budget van de gemeente Alkmaar.

bron:Gemeente Alkmaar