Het vervangen van de motorrijtuigenbelasting en een deel van de aanschafbelasting door een kilometerheffing, kan aanzienlijke milieuwinst opleveren. Invoering van beprijzing op een aantal fileknelpunten levert echter slechts een beperkte verbetering op voor het milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau naar de milieueffecten van het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit over beprijzing van het wegverkeer. 

Effecten op korte termijn 
Het voorstel van het Platform onder leiding van de heer Nouwen, bestaat uit een gefaseerde invoering van beprijzing. Op korte termijn (voor 2010) zullen weggebruikers een prijs betalen op een aantal fileknelpunten op het hoofdwegennet. Deze voorfase heeft volgens het Milieu- en Natuurplanbureau weinig effect op het verminderen van de landelijke vervuiling door het wegverkeer en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit ter plaatse. Om op korte termijn luchtkwaliteitknelpunten op het hoofdwegennet te verminderen zijn andere maatregelen effectiever. Het invoeren van een kilometerheffing voor het zware vrachtverkeer op het hoofdwegennet (zoals in Duitsland) kan op de korte termijn een versnelde verschuiving naar schone vrachtauto's opleveren. Deze kilometerheffing zou dan rekening moeten houden met de mate waarin vrachtwagens vervuilende stoffen uitstoten. Daarnaast kan het verlagen van de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur op knelpuntlocaties de luchtkwaliteit verbeteren. 
 
Effecten op lange termijn 
Het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit adviseert om op de langere termijn de vaste autobelastingen (motorrijtuigenbelasting en een deel van de aanschafbelasting) te vervangen door een kilometerheffing. Deze heffing zou dan gedifferentieerd worden naar milieukenmerken: hoe vervuilender een voertuig, hoe hoger de kilometerheffing. Dit levert een aanzienlijke milieuwinst op. Het leidt tot een afname van de vervuilende uitstoot door het wegverkeer. Uitgaande van het huidige vaststaande emissiebeleid zal de CO2-uitstoot van het totale wegverkeer in 2020 met ruim 5% kunnen afnemen en overige emissies (NOx, PM10) met circa 10 tot 15%. 
 
bron:MNP