De Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft het rapport
'Metropolitan Governance and Competitiveness: the Case of
Randstad, The Netherlands' uitgebracht. Het adviesrapport is
opgesteld door het secretariaat van het Territorial Development
Policy Committee (TDPC). Het resultaat is een belangwekkend rapport
met interessante aanbevelingen voor het beleid van het Rijk en
decentrale overheden.

In juli 2005 heeft het ministerie van
Economische Zaken, mede namens de ministeries van VROM, BZK,
V&W en LNV en de Regio Randstad, de OESO gevraagd een
'Territorial Review' voor Randstad Holland op te stellen.
Aanleiding was de zorg over de dalende concurrentiekracht van de
Randstad. Het doel van een 'Territorial Review' is het beleid ten
aanzien van de concurrentiekracht van een gebied te evalueren en
aanbevelingen te doen voor de versterking ervan. Ook de
bestuurlijke structuur van het gebied wordt onder de loep genomen.
De OESO maakt hiervoor gebruik van de kennis en ervaring die in
andere metropolitane regio's is opgedaan.

De centrale boodschap in het rapport is
dat de economie in de Randstad in veel opzichten goed scoort, maar
dat de relatief lage groei van de arbeidsproductiviteit een grote
uitdaging blijft. De OESO beveelt hierbij aan om beter gebruik te
maken van de voordelen die de nabijheid van relatief grote
stedelijke agglomeraties in de Randstad biedt. De Randstad als
polycentrisch gebied (stedelijk gebied met meerdere kernen) zou dan
als het ware de voordelen van grote wereldsteden kunnen evenaren.
Hiervoor is nodig dat de interne bereikbaarheid in de Randstad
verbetert, steden zich meer gaan specialiseren, het woon- en
leefmilieu verbetert (onder andere door meer te profiteren van het
Groene Hart als hoogwaardig leefmilieu en voor recreatie),
innovatie wordt gestimuleerd en het kennispotentieel beter wordt
benut.

Een deel van het rapport gaat over de
bestuurlijke structuur in de Randstad. De Commissie Kok heeft
hiervan gebruik gemaakt in het Advies commissie versterking
Randstad' dat op 17 januari jongstleden is gepresenteerd. Volgens
de OESO hoeft de bestuurlijke structuur niet diepgaand te worden
hervormd: meer efficiëntie volstaat. Opschalen van
bijvoorbeeld gemeenten zou hier aan kunnen bijdragen, te beginnen
met de gemeenten rond de vier grote steden, evenals het aanpakken
van enkele problemen op Randstadniveau (bijvoorbeeld verkeer en
vervoer). Op de langere termijn zou een fusie tussen de vier
provincies kunnen leiden tot één
Randstadprovincie.

bron:VROM