De VVD wil jaarlijks 3,5 miljard euro weghalen bij
de woningcorporaties. De veronderstelling is dat de corporaties bulken van het geld en deze miljarden alleen maar oppotten. De Nederlandse Woonbond en Aedes zijn het er samen hartgrondig over eens dat dit plan van de VVD rampzalig is. Het geld dat de VVD wil
inzetten om de overheid te spekken, is namelijk hard nodig om betaalbare woningen te realiseren en te investeren in wijken en buurten. De VVD wil de corporatiesector afromen door een rendementsheffing op het vermogen. Corporaties worden dan gedwongen enorme
aantallen woningen te verkopen of de huren sterk te verhogen, zonder dat ze daaraan één euro overhouden om te investeren in de broodnodige nieuwbouw, woningverbetering en wijkvernieuwing. Bij de VVD betalen huurders de rekening en blijven eigenwoningbezitters buiten schot. De VVD tornt immers niet aan de hypotheekrenteaftrek.

De huurinkomsten van corporaties bedragen per jaar ongeveer 10 miljard. Ongeveer 9,5 miljard is nodig voor de exploitatie van de huurwoningen. Het halve miljard dat overblijft is beschikbaar voor lokale maatschappelijke investeringen, zoals de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, wonen en zorg en de leefbaarheid van wijken en buurten. Waar moet dan de bijdrage van 3,5 miljard vandaan komen?

Het belasten van de corporatiesector zou zijn beslag moeten krijgen in de vorm van een rendementsheffing op het vermogen. Een heffing van 3,5  miljard euro per jaar staat gelijk aan de verkoop van jaarlijks 50.000 huurwoningen. Dat betekent een forse aanslag op de toch al krappe voorraad goedkope en betaalbare huurwoningen, waar vooral de starters op de woningmarkt en ouderen de dupe van zullen zijn. Daarmee zijn we terug bij een oud plan van ex-VVD-staatssecretaris van Volkshuisvesting Remkes die in 1998 voorstelde 50.000 corporatiewoningen per jaar te verkopen. Aedes en Woonbond vonden dat
toen al ongewenst en onuitvoerbaar.

Als de 3,5 miljard euro betaald moet worden uit extra huurinkomsten, zou dat een huurverhoging betekenen van 35 procent. Het gevolg is dat er dan geen betaalbare huurwoning meer overblijft, zodat Jan en Marie Modaal niet meer kunnen huren. De rijksuitgaven voor de huurtoeslag, die nodig zijn om de laagste inkomens betaalbaar te kunnen laten wonen, zullen explosief stijgen. Corporaties en hun lokale partners mogen niet op deze manier in de problemen komen doordat lokale investeringskracht vernietigd wordt. Ze moeten juist alle zeilen bijzetten op het brede terrein van wonen en leefbaarheid.

bron:Aedes