Aedes pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor verlaging van de normhuur gelijk aan het percentage van de verlaging van de bijstandsuitkeringen. De bijstandsuitkering is verlaagd met -0,6 procent. Zo wordt een verdere daling van de koopkracht voor kwetsbare groepen voorkomen. De normhuur is dat gedeelte van de huur dat niet voor huursubsidie in aanmerking komt. 

Door de bevriezing van de lonen en koppeling van de aanpassing van de normhuur aan de 'verwachte huurontwikkeling', treedt naast de lopende huursubsidiebezuiniging een extra nadelig effect op voor de koopkracht van huursubsidieontvangers  
 
Uit het conceptbesluit tot aanpassing van de Huursubsidiewet blijkt het voornemen van minister Dekker om de aanpassing van de normhuren per 1 juli 2005 te koppelen aan de verwachte gemiddelde huurverhoging in 2005 van 1,8 procent. In de Huursubsidiewet is de mogelijkheid opgenomen de normhuren aan te passen met de verwachte gemiddelde huurstijging of met de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen.  
 
Deze keuzemogelijkheid in de Huursubsidiewet wekt uiteraard de verwachting dat voor de wijze van aanpassing van de normhuren de methode wordt gekozen die voor de huurder het beste uitpakt. De afgelopen jaren is dat ook zo uitgevoerd. De minister wijkt daar nu vanaf en kiest de voor de huurder minst gunstige variant.  
  
Alle huursubsidieontvangers krijgen door de nu gekozen aanpassingmethodiek te maken met een extra negatief koopkrachteffect. Dit terwijl de minister had aangegeven er voor te zorgen dat de kwetsbare groepen in de samenleving zouden worden ontzien. Dit koopkrachteffect komt bovenop het effect van de al ingeboekte extra bezuiniging op de huursubsidie per 1 juli 2005.  
 
bron:Aedes