Het kabinet wil de regeldruk voor
bedrijven merkbaar verminderen. Daarbij staat de beleving van
ondernemers centraal. Het gaat onder meer om problemen rond
vergunningen, loonaangifte, keuringen en auteursrechten. Dat blijkt
uit het plan van aanpak Regeldruk bedrijven 2007-2011, waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

Het kabinet heeft tot doel tot 2011 de
administratieve lasten met 25% te verlagen. Ook moeten de lasten
voor het naleven van de regels en van toezicht worden
teruggedrongen. Hiervoor is een concreet werkprogramma
opgesteld.

Op de korte termijn werkt het kabinet aan
oplossingen voor problemen rond de betaling van auteursrechten, de
administratieve lasten voor het transport van afval, de problemen
rond venstertijden, meerdere vergunningaanvragen voor dezelfde
activiteit, problemen rond de loonaangifte en rapportages en
keuringen.

Het kabinet onderneemt daarnaast
aanvullende acties om de doelstellingen te bereiken, zoals:

de vergunningverlening merkbaar
versnellen;

de dienstverlening verbeteren, door onder
meer normen voor dienstverlening en één digitaal
loket voor ondernemers;

de informatievoorziening via het
bedrijvenloket verbeteren;

de kosten voor het aanvragen van subsidies
verminderen;

de administratieve lasten uit Europa
verminderen;

een voorhoede van twintig gemeenten
vormen, waarin regeldruk wordt aangepakt.

Meldpunt Regeldruk

Verder komt er één meldpunt
regeldruk. Bedrijven hoeven zo hun klachten niet meer bij
verschillende loketten in te dienen.

Om de voortgang kritisch te volgen, stelt
het kabinet een Commissie Regeldruk Bedrijven in. De commissie
bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, betrokken
departementen, medeoverheden en uitvoeringsorganisaties.

Om de maatregelen te toetsen, wordt bij
een groep ondernemers periodiek de (beleefde) lasten gemeten.

Bron:EZ