Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee per 20 februari weer in. De vondst van dode zwanen in o.a. Bulgarije, Italië, Griekenland en Slovenië vormt hiertoe de aanleiding. Bij de maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogrisicogebieden en laagrisicogebieden. Op de internetsite van het ministerie staat een kaart waarop te zien is waar de risicogebieden liggen.

De afschermplicht die nu wordt ingevoerd is gelijk aan die in het najaar van 2005. De afschermplicht geldt dus voor dieren van commerciële pluimveebedrijven, hobbydieren en het pluimvee van dierentuinen in hoog risico gebieden, buiten de bebouwde kom. Op 20 februari wordt de afschermplicht officieel van kracht. Tot die tijd roept de minister houders van pluimvee op om het pluimvee af te schermen. Om direct contact met wilde water(trek)vogels te voorkomen kan in laagrisicogebieden worden volstaan met het afschermen van buitenuitloop met bijvoorbeeld grofmazige netten. In gebieden met een hoger risico kan ook (een deel van) de buitenuitloop in stand worden gehouden door het aanbrengen van netten, maar moeten die constructies aan de bovenzijde afgedicht worden tegen het risico van insleep via uitwerpselen van wilde trekvogels. Deze verplichting geldt niet voor hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom van een hoogrisicogebied wordt gehouden. Vogeldeskundigen geven aan dat de bebouwde kom niet tot hoogrisicogebied gerekend hoeft te worden, omdat de trekvogels daar nauwelijks een verblijf- of foerageerplaats zoeken. Er is in ieder geval sprake van een hoog risico als een bedrijf of hobbypluimveehouder zich in de cirkel van 1 kilometer van foerageer- en watergebieden van trekvogels bevindt. Ongeveer 10 procent van de bedrijven met vrije uitloop valt onder het hoog risico.
bron:LNV