Minister Peijs (VenW) heeft het
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007-2011 vastgesteld. Hierin staan
de belangrijkste waterkeringen die de komende jaren worden
versterkt en geld krijgen van het rijk.

Het programma is tot stand gekomen na
overleg met provincies en waterschappen. Het gaat om de
belangrijkste waterkeringen die Nederland beschermen tegen
overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel-
en Markermeer.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota van
2006 voor de versterking van deze waterkeringen tot en met 2011 420
miljoen euro gereserveerd. Daarmee pakken Rijkswaterstaat en de
waterschappen 44 van de 89 noodzakelijke versterkingen van de
dijken aan.

Prioriteit

Onder de maatregelen vallen de versterking
van de dijken en kunstwerken langs het Markermeer, in de Hollandse
en Zeeuwse delta, in het rivierengebied, langs de Waddenzee en
langs de kust. Deze versterkingen kunnen plaatsvinden door
bijvoorbeeld het ophogen of verbreden van dijken. Het ministerie
heeft, na overleg met waterschappen en provincies, bepaald welke
dijken de hoogste prioriteit hebben.

Voor alle 89 versterkingen is tot 2020 in
totaal 1,6 miljard euro nodig. Over de financiering van de overige
maatregelen moet een volgend kabinet beslissen.

Bron: VenW