Zoals op 28 november 2005 bekend is gemaakt, heeft Ahold voor 1,1 miljard US dollar een schikking getroffen in de massa-effectenclaimzaak in de Verenigde Staten. Het AH Vaste Klanten Fonds heeft in de periode waarop de schikking betrekking heeft gewone aandelen Ahold gekocht en de Beheerder, AEGON Investment Management B.V., zal derhalve een claim indienen bij het schikkingsfonds dat de verdeling van het schikkingsbedrag uitvoert. Aangenomen dat deze claim geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, moet worden bepaald aan welke (voormalige) participanten van het Fonds de opbrengst van de claim moet worden toegekend, en wat de wijze van toekenning is.
Gezien het belang van een zorgvuldige afweging bij de beantwoording van deze vraag, hebben de Beheerder en de Raad van Toezicht, ten behoeve van alle participanten, besloten een onafhankelijke partij te verzoeken hierover te oordelen. Dit zal naar verwachting een aantal maanden in beslag nemen. Als het Fonds een schikkingsbedrag ontvangt, zal zij dit toekennen aan participanten in overeenstemming met het oordeel van de onafhankelijke partij. Die uitkering zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2007.
Toe - en uittreding/UnitZegels
Gezien de onduidelijkheid over de hoogte van het schikkingsbedrag en de wijze waarop het bedrag onder participanten moet worden verdeeld, is het met ingang van 20 januari 2006 niet meer mogelijk om participaties in het Fonds te kopen. Daaruit volgt dat het ook niet meer mogelijk is met spaarzegels participaties te kopen door middel van het indienen van UnitZegels. UnitZegels worden per direct niet meer uitgegeven. De Beheerder zal UnitZegels die hij na 20 januari 2006 per reguliere post ontvangt, retourneren aan de afzender. Girale betalingen die op 20 januari 2006 of daarna worden ontvangen, worden teruggestort. UnitZegels kunnen in de Albert Heijn winkels worden ingewisseld. Uiteraard blijven de spaarzegels wel bestaan. Het blijft mogelijk om participaties te verkopen. Door participaties te verkopen geven participanten mogelijk hun eventuele aanspraak op het schikkingsbedrag op. Verder zijn voor opnames de gebruikelijke 1% administratiekosten verschuldigd.

Zodra dat mogelijk is, ontvangen participanten van het Fonds een brief met aanvullende informatie over bovenstaande zaken. Daarin wordt ook nader ingegaan op de procedures met betrekking tot de uitkering van het schikkingsbedrag aan participanten. In de landelijke dagbladen van 23 januari 2006 zal ook een advertentie worden geplaatst.
bron:AEGON