De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) brengt vandaag
het Handboek Integriteitsonderzoek uit. Dit handboek is een herziening
van de in 1996 uitgebrachte handleiding 'Een beetje integer kan niet'.
De ervaringen die overheden in het verleden hebben opgedaan met de
toepassing van de uitgave uit 1996 hebben ten grondslag gelegen aan het
vernieuwde handboek. Bovendien zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten
op dit terrein in het handboek verwerkt.

Het handboek is een preventief instrument en als zodanig gericht op het
voorkomen van niet-integer handelen in de toekomst. Het betreft een
onderzoeksmethodiek aan de hand waarvan (overheids)organisaties
zelfstandig onderzoek kunnen doen naar kwetsbaarheden op het gebied van
integriteit.

Het gaat hierbij om het in kaart brengen van kwetsbaarheden die
aanleiding zouden kunnen geven tot frauduleuze of andere niet-integere
handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan kwetsbare handelingen
rondom vergunningen, declaraties en de inkoop van goederen enerzijds en
organisatorische kwetsbaarheden zoals het aannemen van nieuwe
medewerkers en de omgang met relatiegeschenken en nevenfuncties
anderzijds.

Het Handboek Integriteitsonderzoek wordt naar alle ministeries,
provincies en gemeenten gestuurd. Overige belangstellenden kunnen,
tegen betaling, een exemplaar bij de AIVD bestellen. Het handboek
bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft algemene informatie over
het onderzoek. Deel twee bevat de onderzoeksmethodiek en is gekoppeld
aan deel drie waarin de instrumenten zijn opgenomen. Bij het handboek
is een interactieve CD-rom gevoegd.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties