De dreiging vanuit 'home-grown'
jihadistisch terrorisme is verminderd aanwezig. Daarnaast zet
radicalisering onder een deel van de moslimjongeren door. De
salafistische stroming in Nederland, die weliswaar niet oproept tot
geweld maar wel een anti-integratieve en onverdraagzame boodschap
predikt, is hierbij een belangrijke aanjager. Dit stelt de AIVD in
zijn jaarverslag 2006.

Vrijdag bood minister Ter Horst van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het parlement het
jaarverslag 2006 aan van de AIVD. In de daaropvolgende
persconferentie lichtte Sybrand van Hulst, het hoofd van de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de trends en
ontwikkelingen toe die de AIVD vanuit zijn wettelijke taakstelling
heeft waargenomen.

De concrete dreiging van
‘home-grown’ jihadistische netwerken lijkt afgenomen.
Niettemin blijven aanslagen door terroristen in Nederland
voorstelbaar. Waar internet eerder vooral fungeerde als turbo voor
het uitdragen en verspreiden van het jihadistisch gedachtegoed, is
het inmiddels uitgegroeid van promotiemiddel tot netwerkmiddel.
Virtuele netwerken ontstaan net zo snel als open internetfora.
Naast min of meer open en toegankelijke websites bestaan inmiddels
ook professioneel afgeschermde jihadistische websites.

Het radicaliseringsproces onder
migrantenjongeren zet door. Radicalisering hoeft niet altijd te
leiden tot terrorisme, maar het kan wel een bedreiging op zich
zijn, omdat het zorgt voor interetnische spanningen en polarisatie
van de samenleving. Om te voorkomen dat radicalisering verder
toeneemt, is zowel een repressieve als een preventieve aanpak
noodzakelijk. Deze brede aanpak moet zorgen voor een tegengeluid,
waardoor de wind uit de zeilen wordt genomen van radicale
stromingen. Om met succes radicalisering het hoofd te bieden blijft
ook diepgaand onderzoek van de AIVD naar de achtergronden en
werking van radicaliseringsprocessen nodig.

Het hoofd van de AIVD benadrukte vandaag
dat de dienst zich niet alleen richt op radicalisering en
terrorisme, maar veel meer aandachtsgebieden heeft, zoals onder
meer contra-inmenging, contraproliferatie, veiligheidsonderzoeken,
en links en rechts activisme. De AIVD heeft de informatiepositie,
bevoegdheden en expertise om informatie in te winnen, te verrijken
en te delen. Daarmee is de dienst een belangrijke leverancier van
kennis en informatie aan departementen, politie, en in toenemende
mate ook aan het lokale bestuur.

bron:AIVD