In een bestuurlijk overleg van 30 mei met staatssecretaris van Geel, het IPO, de VNG, LTO en Stichting Natuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de begrenzing van kwetsbare natuur onder de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de toekomstige stankwetgeving. De afspraken over het ammoniakbeleid hebben vooral betrekking op de omvang van de te beschermen natuurgebieden.

Gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen en natuurgebieden groter dan 50 hectare die zeer gevoelig zijn voor ammoniak worden beschermd. Kleinere gebieden worden beschermd als zij bijzondere kenmerken hebben en als provincies, gemeenten en landbouw- en natuurorganisaties in de regio onderling afspraken maken over de bescherming. De inzet is om zoveel mogelijk kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd meer veehouderijen ruimte te bieden om hun bedrijf te ontwikkelen. De IPO/VNG-ammoniakkaart geldt daarbij als uitgangspunt.

Vergunningen voor Natuurbeschermingswet en IPPC-Richtlijn Het rijk verlaat het principe van zonering als invulling van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) (waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden vallen) en de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Er gelden dan ook geen maximale plafonds meer per bedrijf in bepaalde zones. Wel blijft tot een afstand van 250 meter het verbod op nieuwe vestiging en een gecorrigeerd emissieplafond voor bestaande bedrijven gelden zoals dit thans in de Wav is opgenomen.

Bedrijven bij kwetsbare Nb-wet-gebieden en IPPC-bedrijven buiten de zone van 250 meter worden individueel beoordeeld. Voor Nb-wet-gebieden gaat het hierbij om een interim-beleid totdat de beheersplannen zijn opgesteld.

Om de beoordeling gemakkelijker te maken ontwikkelen de drie overheden samen met LTO en Natuur en Milieu een beoordelingsmodel waarin alle juridische en technische facetten zijn verwerkt voor de NB-wetvergunningen en de beoordeling van bedrijven die vallen onder de Europese IPPC -Richtlijn. Dit zal gebeuren aan de hand van praktijkcasussen.

Stankbeleid
Over het stankbeleid is afgesproken dat bij de herziening van de stankregelgeving er meer ruimte komt voor gemeenten om via een gebiedsgerichte aanpak af te wijken van de generieke normering. Daarnaast wordt de normering vereenvoudigd. Er gelden nog slechts twee normen, voor binnen en buiten de bebouwde kom. Cumulatieberekeningen zullen niet meer nodig zijn bij vergunningverlening voor een individuele veehouderij.

Vrije handel in dierrechten
Alle partijen pleiten richting Tweede Kamer om de vrije handel van dierrechten uit te stellen tot tenminste 2008.

bron:VNG