Minister Dekker (VROM) heeft de afgelopen weken woningbouwafspraken
gemaakt met stedelijke regio.s over de bouw van bijna 325.000 woningen
tussen 2005 en 2010. Vandaag ondertekende zij convenanten met de vier
regio.s in de Zuidvleugel van de Randstad. De Stadsregio Rotterdam zal
in de genoemde periode 38.000 woningen (inclusief Kop van Zuid) bouwen,
de Stadsregio Haaglanden 34.000 woningen, Holland Rijnland 14.620
woningen en Drechtsteden 9.000 woningen. In de Zuidvleugel worden de
komende vijf jaar (2005-2010) 95.620 woningen gebouwd, waarvan een deel
is bedoeld voor het terugbrengen van het woningtekort in en rond
Rotterdam en Holland Rijnland. 

 
De minister liet tijdens de ondertekening weten verheugd te zijn over
deze ontwikkelingen. Met de afspraken die al gemaakt zijn en binnenkort
gemaakt zullen worden, zal het woningtekort in 2010 1,5% of minder
bedragen, het doel dat minister Dekker zich heeft gesteld. .Het is
daarbij wel noodzakelijk dat de gemeenten in de regio.s de afspraken
doorvertalen naar overeenkomsten met corporaties en ontwikkelaars.,
benadrukte de minister. Zij melde verder grote waarde te hechten aan de
regionale samenhang, bijvoorbeeld door huisvesting van lage
inkomensgroepen in de randgemeenten. .Met de afspraken en de
doorvertaling daarvan, zullen de corporaties de voor het nieuwe
huurbeleid noodzakelijke aantalen woningen kunnen realiseren., liet de
minister tot slot weten.  
 
Subsidies  
De minister kon de regio.s ook verblijden met een investeringsbijdrage
per gebouwde woning. De Stadsregio Rotterdam kan van het ministerie van
VROM een prestatiegerichte bijdrage van 73,3 miljoen euro ontvangen. De
Stadsregio Haaglanden kan 54,6 miljoen ontvangen, Holland Rijnland 24
miljoen en Drechtsteden 9 miljoen euro.  
Jaarlijks ontvangen de regio.s voor het aantal woningen dat ze dat jaar
wil gaan bouwen een voorschot van 65 procent. Pas bij het gereedkomen
van de afgesproken jaarlijkse woningaantallen volgt de rest van het
budget. Als er niet voldoende woningen worden bijgebouwd, dan kan dit
gevolgen hebben voor de VROM-bijdrage in de jaren daarna. Minister
Dekker zal ieder jaar de woningproductie monitoren om mogelijke
belemmeringen tijdig in beeld te krijgen.   
 
De woningproductie zal rond Rotterdam ongeveer 7.000 woningen per jaar
zijn, rond Den Haag 8.600 woningen, rond Leiden ongeveer 3.000 en rond
Dordrecht ongeveer 2.000.  
 
Met het Stadsgewest Haaglanden en de regio Drechtsteden zijn afspraken
gemaakt over een aanvullende woningbouwproductie van 13.778 woningen.
Deze extra bouwinspanningen (zijn al verwerkt in het totaal van 34.000
en 9.000 woningen voor Haaglanden en Drechtsteden), zijn bedoeld om het
woningtekort binnen de Zuidvleugel terug te brengen. Hiervoor is ook
een financiële bijdrage beschikbaar (17,1 miljoen euro van de 54,6
miljoen euro voor Stadsgewest Haaglanden en 5,6 miljoen euro van de 9
miljoen euro voor Drechtsteden).  
 
De regio's kunnen extra geld krijgen als een bepaald percentage van de
woningen is gebouwd door particuliere opdrachtgevers, anders dan
bouwers voor de markt. Dit percentage is voor Rotterdam 5,3%, voor
Haaglanden 2,6 %, voor Holland Rijnland 7,5% en voor Drechtsteden 3,2%.
De premie bedraagt in dat geval 1600 euro per woning.  
 
Naast afspraken over de woningbouwproductie heeft het Rijk subsidie
beschikbaar gesteld voor bodemsanering, infrastructuur en groen. Voor
het saneren van bodemverontreiniging is er voor Rotterdam en omgeving
23,8 miljoen euro beschikbaar, voor Den Haag en omgeving 16,6 miljoen,
voor Leiden en omgeving 9,5 miljoen en voor Dordrecht en omgeving 9,5
miljoen.  

Bron: Ministerie VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular