De werkgevers en werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim 50.000 medewerkers in deze sector. Deze cao bve staat in het teken van de noodzakelijke flexibilisering van de bedrijfsvoering en het groeiende beroep dat op de professionaliteit van de medewerkers in deze sector wordt gedaan. Belangrijke elementen uit de nieuwe cao zijn een heroriëntatie op het huidige taakbeleid en een loonstijging voor de medewerkers van 3 procent. De nieuwe cao bve heeft een looptijd tot en met 31 januari 2007.

De instellingen in de bve-sector bevinden zich in een snel veranderende omgeving die
vraagt om een adequaat pakket van arbeidsvoorwaarden. Een van de belangrijkste en
doorslaggevende ontwikkelingen is de invoering van het competentiegerichte onderwijs in het mbo. Dit proces vraagt een inrichting van de arbeidsorganisatie die anders is dan tot nu toe gebruikelijk en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Het veranderingsproces doet tegelijkertijd een groot beroep op de professionaliteit van de medewerkers. Het succes van het herontwerp hangt voor een belangrijk deel af van hun inspanning en creativiteit.

Een tweede ontwikkeling is de toenemende marktwerking in de bve-sector waar de individuele instellingen zich de komende jaren meer en meer op zullen moeten voorbereiden. Zo is met de beoogde privatisering van de inburgeringscursussen een proces in gang gezet dat raakt aan de positie van de instellingen. Een derde relevante ontwikkeling waarin de cao voorziet is de behoefte aan nieuwe medewerkers als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in de sector. Met de nieuwe cao willen werkgevers en werknemers de aantrekkelijkheid van werken in deze onderwijssector vergroten, onder meer door investeringen in reïntegratie en preventie van werkloosheid.

De nieuwe cao ondersteunt de werkgevers in een flexibele bedrijfsvoering en een adequate inzet van personeel en honoreert tegelijkertijd de inspanningen die de medewerkers moeten leveren om de geschetste ontwikkelingen te realiseren. In de cao is een loonstijging van 3 procent afgesproken. Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2005 stijgen de lonen met 1,0 procent, per 1 juli 2006 met 1,5 procent en per 1 januari 2007 met 0,5 procent. Daarnaast ontvangen de medewerkers een bijdrage in de ziektekosten van minimaal 250 euro bruto per jaar.

Met betrekking tot de invoering van de WIA zijn, in afwachting van afspraken die in  de Pensioenkamer nog moeten worden gemaakt, tijdelijke maatregelen afgesproken. Medewerkers die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn geworden en 35 tot 80 procent worden afgekeurd, kunnen niet worden ontslagen in de periode tot drie maanden nadat deze afspraken zijn gemaakt.

bron:BVE Raad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular