Staatssecretaris Albayrak (Justitie) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord
bereikt over een regeling voor asielzoekers die onder de oude
Vreemdelingenwet vallen. Staatssecretaris Albayrak heeft dit op 27
april 2007 bekendgemaakt.

Het akkoord met VNG is gesloten op grond
van het coalitieakkoord. Daarin schrijft het kabinet dat
vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet vallen onder
bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning krijgen.

Voorwaarde is dat zij voor 1 april 2001
een eerste asielaanvraag hebben ingediend en in 2006 aantoonbaar in
Nederland verbleven.

Rolverdeling

In het onderhandelaarsakkoord staat hoe de
nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet wordt afgewikkeld. Ook
geeft het akkoord aan op welke manier mensen uit de doelgroep
zullen inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving.

Albayrak en de VNG hebben verder afspraken
gemaakt over de rolverdeling tussen de IND en de burgemeesters.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) toetst of een vreemdeling een verblijfsvergunning krijgt. Dit
gebeurt mede aan de hand van contra-indicaties vanwege
criminaliteit of oorlogsmisdaden.

De IND voert deze toets uit bij personen
die zij direct kunnen traceren. Dit kan als zij in rijksopvang of
in een toelatingsprocedure zitten.

Vreemdelingen die de IND niet direct kan
traceren, maar wel bekend zijn in de gemeente, worden bij de IND
aangemeld door een verklaring van de burgemeester. De IND neemt
vervolgens een beslissing.

Vreemdelingen kunnen zelf geen aanvraag
indienen om een beroep te doen op de regeling.

Huisvesting

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over
de financiering van de uitvoering van de regeling. Het Rijk en de
gemeenten streven ernaar adequate huisvesting te bieden aan
personen die onder de regeling vallen. Dit gebeurt zo snel
mogelijk, maar uiterlijk voor eind 2009.

Verder hebben Albayrak en de VNG
afgesproken dat de gemeentelijke (financiering van de) noodopvang
van uitgeprocedeerde asielzoekers bij de uitvoering van dit akkoord
wordt beëindigd.

Het kabinet stelt voor de uitvoering van
de regeling in totaal 55 miljoen euro beschikbaar.

Nieuwe Vreemdelingenwet

Het Rijk en de VNG hebben ook afspraken
gemaakt over de nieuwe Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000).
Zij gaan zich ervoor inzetten dat de wet zorgvuldig en humaan wordt
uitgevoerd.

Ook wordt de VNG advies gevraagd om de
toelatingsprocedure voor asielzoekers te verbeteren en over
aanvullende maatregelen om het terugkeerbeleid effectiever te
maken.

De VNG legt het onderhandelaarsakkoord
voor aan de gemeenten. Op basis hiervan geeft de VNG uiterlijk 25
mei 2007 aan of de vereniging instemt met het akkoord.

bron:MinJus