Het principeakkoord dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet heeft afgesloten over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) brengt te veel risico's met zich mee, vindt de gemeente Alkmaar. Met name de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) in de WMO, en de manier waarop het budget berekend wordt dat gemeenten voor dit deel van de uitvoering van deze nieuwe wet ontvangen, zou problemen op kunnen leveren.

Per 1 juli 2006 start de WMO. Alle huishoudelijke zorg (zoals huishoudelijke hulp), nu nog de verantwoordelijkheid van het Rijk via de AWBZ, wordt overgeheveld naar de WMO en is dan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente een budget van het Rijk in de vorm van een uitkering uit het gemeentefonds.

Onduidelijk
Op dit moment is nog niet precies duidelijk hoe groot het budget zou moeten zijn voor de uitvoering van de WMO, en dan met name voor het gedeelte dat straks van de AWBZ overgaat naar de WMO. Om het precieze bedrag vast te stellen, wil het Rijk - volgens een akkoord met het orgaan dat de gemeenten in Nederland vertegenwoordigd, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten - kijken naar het aantal 75+-ers dat binnen een gemeente nog op zichzelf woont. Een jaar na invoering zou vervolgens door het Sociaal Planbureau bekeken moeten worden of het budget voldoende is.

Risico's
De gemeente Alkmaar en enkele andere grote gemeenten zijn echter van mening dat deze manier van werken risico's met zich mee brengt. Het advies van het Sociaal Planbureau heeft namelijk geen status. Het kabinet zou dit advies dus zo naast zich neer kunnen leggen. Aangezien met de uitvoering van de WMO in Alkmaar zeker 20 miljoen gemoeid is, is dit volgens de gemeente onaanvaardbaar. Als de berekening aan de hand van het aantal 75+-ers in een stad niet klopt, zouden de gemeente voor grote kosten kunnen komen te staan.

De gemeente Alkmaar stelt dan ook voor van tevoren al bepaalde indicatoren af te spreken op basis waarvan het budget voor de uitvoering van de WMO berekend kan worden. De sociaal economische situatie van de inwoners in een gemeente zou bijvoorbeeld zo'n indicator kunnen zijn. De gemeente Alkmaar en een aantal andere grote gemeenten streven ernaar het wetsontwerp over de WMO tijdens de parlementaire behandeling na de zomer op dit punt te laten wijzigen.

Onder druk
De landelijke wetgeving voor zorg staat onder druk. Door de enorme vraag hiernaar, een vraag die de komende jaren alleen nog maar zal toenemen, is het Rijk genoodzaakt te reorganiseren op dit punt. Anders is zorg in Nederland niet langer uitvoerbaar en betaalbaar. Daarom wordt zoals het er nu naar uitziet per 1 juli 2006 de WMO ingevoerd. De WMO vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten en sommige onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten. In deze nieuwe wet zijn regelingen opgenomen voor zorg, jeugdbeleid, welzijnswerk, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular