De gemeente Alkmaar is overgegaan tot de
aanbesteding van het project Overstad. Dit ongeveer 32 hectare
grote bedrijventerrein, dicht tegen de binnenstad gelegen, zal de
komende jaren transformeren naar een duurzaam, nieuw, levendig en
aantrekkelijk binnenstedelijk en multifunctioneel stadsdeel van
Alkmaar.

In een concurrentiegerichte dialoog vraagt
de gemeente innovatieve, ondernemende en resultaatgerichte partijen
het concept masterplan plan van West 8 Urban Design & Landscape
Architecture te optimaliseren en te komen tot een bieding op de
samenwerking met de gemeente.

De gemeente Alkmaar nodigt alle
geïnteresseerden uit om zich aan te melden voor de Europese
aanbesteding van het project Overstad. Het project Overstad behelst
de integrale herontwikkeling van de wijk Overstad te Alkmaar, circa
32 hectare groot. Het Masterplan van de gemeente voorziet in de
transformatie van het huidige verouderde bedrijventerrein met
winkelconcentraties naar een binnenstedelijk multifunctioneel
onderdeel (winkelen / wonen / werken) van de binnenstad. Het
concept-programma omvat onder meer de realisatie van circa 2.500
woningen, circa 40.000 m2 commerciële functies, een integrale
parkeeroplossing en enkele grote infrastructurele werken. De
projectopzet is uiterst ambitieus.

De ontwikkelingspartner die de gemeente
Alkmaar zoekt, dient tezamen met de gemeente een
grondexploitatiemaatschappij (“GEM”) op te richten in
de vorm van een separate juridische entiteit. De
ontwikkelingspartner participeert daarmee risicodragend in een
grondexploitatie waarvan de geschatte kosten maximaal circa EUR
130.000.000,= bedragen. GEM zal zich ten doel stellen om de
grondexploitatie van het project Overstad uit te voeren, hetgeen op
hoofdlijnen inhoudt: (i) de verwerving van de voor transformatie
bestemde gronden, die niet door zelfrealisatoren worden ontwikkeld
en bebouwd, (ii) het (doen) realiseren van de benodigde
(bedrijfs)verplaatsingen, (iii) het bouwrijp maken van de
bouwkavels, (iv) het woonrijp maken van het nieuwe openbaar gebied
en (v) de gronduitgifte van de bouw- en woonrijpe bouwkavels. De
geselecteerde ontwikkelingspartner verwerft het eerste recht van
koop van deze bouwkavels en daarmee een ontwikkelingspotentieel met
een waarde van naar schatting maximaal EUR 600.000.000,= exclusief
BTW.

Fakton financiële vastgoedregisseurs
en Straatman Koster Advocaten begeleiden deze aanbesteding.

bron:Gemeente Alkmaar