Het historische bolwerk van Alkmaar,
overblijfsel van de stadswal waar in 1573 de Spanjaarden met succes
werden bestreden, moet de komende jaren kwalitatief verbeterd
worden. Het groen rond de binnenstad moet onder andere
één groot zit- en wandelpark worden, met
cultuurhistorie, landschap en natuur in harmonie. Het gewenste
beeld van het Bolwerk voor de komende tien jaar is vastgelegd in
een visie en beheerplan Bolwerk Alkmaar. Het college van
Burgemeester en Wethouders is maandag 12 maart akkoord gegaan met
deze visie en herinrichtingsplannen. De kosten zijn geraamd op
€ 500.000,-

P2 Landschapsarchitecten heeft twaalf
uitgangspunten voor de toekomst van het Bolwerk opgesteld en een
beheerplan gemaakt. Dit heeft zij gedaan op basis van ervaringen
van gebruikers en beheerders van het Bolwerk en van vakkundige
inventarisaties. Deze uitgangspunten voor de toekomst zijn:

1. Versterk het gebruik en de beleving als
zit- en wandelpark dichtbij de stad met cultuurhistorie,

landschap en natuurbeleving in
harmonie.

2. Maak ‘echte’ entrees:
zichtbaar en uitnodigend.

3. Versterk de continuïteit tussen de
verschillende parkdelen.

4. Maak gebruik van de historische
kwaliteiten: doorlopende wandeling in slingerende vorm,

het effect van hoog en laag, met een
afwisseling van riet langs de oevers.

5. Verbijzonder de vier delen op basis van
specifieke kenmerken van de plek.

6. Bolwerkpark = park + singelgracht +
overzijde.

7. Koester de karakteristieke uitstraling
van het Kennemerpark met relicten van

L.P. Zocher.

8. Verlevendig de smalle parkstrook met
een knipoog naar de situatie van de wandelkaart

1883.

9. Vergroot de natuurbeleving:
afwisselende rietkragen langs beide oevers, diversiteit in

vogelbestand (o.a. zang- en rietvogels),
stinzenflora.

10. Realiseer een permanente
beeldenroute.

11. Verbeter het bomenbestand: streef naar
een gevarieerd beeld van solitaire bomen, boomgroepen en
(bloeiende) struikgroepen en bloemperken.

12. Zoek naar kansen om relatie
Victoriepark en Schelphoek te ontwikkelen.

In het beheerplan wordt alleen slechte
beplanting vervangen, blijven in principe alle bomen gehandhaafd en
worden nieuwe bomen geplant. Op een aantal belangrijke plekken, met
name de entrees van het park, is kleurige beplanting gepland. Er
komt nieuwe oevervegetatie en op een aantal plekken
bosstinzenflora.

Inzage

Het Bolwerk Alkmaar –visie en
beheerplan- is gemaakt in nauwe samenwerking met een denktank
waarin de Historische Vereniging Alkmaar, Animo, de Molen van Piet,
bewonerscommissies BOS II, Grote Kerk, Oudegracht, Buurtberaad
Westerhoutkwartier en wijkvereniging Op de Rails vertegenwoordigd
zijn.

In het voorjaar worden visie en beheerplan
gepresenteerd in een inloopbijeenkomst, en kan een ieder die dat
wil zijn zienswijze inbrengen. De inspraakmogelijkheden worden
binnenkort in de Officiële Mededelingen van de gemeente
Alkmaar bekend gemaakt.

bron:Gemeente Alkmaar