Dinsdagavond  5
april reikte de burgemeester van Alkmaar, mevrouw

drs. M. van Rossen, een
Koninklijke onderscheiding uit aan de heer P.P.M.
Schilte.

De
heer Schilte is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De
onderscheiding wordt uitgereikt in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar
ter gelegenheid van de Pieter van Foreest
Publiekslezing.

De heer Piet Schilte, woonachtig in Heiloo, heeft 29 jaar als
kinderarts in het MCA, maar ook landelijk steeds een prominente rol
vervuld. Vanaf zijn komst in het MCA heeft hij geijverd voor opleiden
van artsen en kinderartsen. Hij staat daardoor aan de basis van het MCA
als opleidingsziekenhuis. Onder zijn inspirerende leiding heeft de
kinderafdeling in 1975 de erkenning als de eerste opleidingskliniek van
het MCA gekregen. Tijdens zijn opleiderschap, van 1985 tot 2001, werden
32 artsen opgeleid tot kinderarts. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij
de assistenten en zijn directe bemoeienis met inhoud en organisatie van
de opleiding, betekenden veel voor de in het MCA opgeleide
kinderartsen.

Als prominent kinderlongarts en kinderallergoloog
was de heer Schilte van 1977 tot 1995 bestuurslid van de sectie
longziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en
voorzitter van de werkgroep allergologie van deze sectie. Zijn
betrokkenheid bij zijn patiëntjes blijkt ook uit zijn
bestuurslidmaatschap van de Stichting CARA-zorg Noord-Holland Noord,
het Hoofdbestuur van het Nederlands Astma Fonds (1984-1988) en medisch
adviseurschappen bij de afdeling Alkmaar van het Astmafonds (1990-1999)
en de contactgroep voor ouders van Cystic Fibrosis patiënten voor regio
Noord-Holland Noord.
 
Sinds 1992 begeleidt
de heer Schilte als lid van het dagelijks bestuur de ontwikkeling van
het MCA naar een groot topklinisch opleidingsziekenhuis. Vanaf 1993
maakt hij zich sterk voor een regionalisatie van de Kindergeneeskunde
Noord-Holland Noord. Het doel is een intensieve samenwerking in
Noord-Holland Noord met o.a. de volgende uitgangspunten: efficiënt
crisismanagement, regionale organisatie van scholing, nascholing en
opleiding. Van 1994 tot 2004 heeft hij diverse bestuursfuncties binnen
het Consilium Paediatricum bekleed. Sinds 1998 was hij voorzitter van
de werkgroep AmvB, lid van de stuurgroep deelspecialismen, lid van de
plenaire visitatiecommissie en secretaris van de stuurgroep
Subspecialisatie van het Consilium. In 1999 heeft hij het initiatief
genomen voor de organisatie van een nationale opleidingsconferentie in
Egmond aan Zee over het te voeren opleidingsbeleid in algemene
ziekenhuizen.
 
De heer Schilte was medeoprichter van het
Comità© "Pieter van Foreest Prijs". Sinds 1985 wordt ieder jaar door een
onafhankelijke jury geoordeeld over de beste wetenschappelijke
publicatie betrekking hebbend op onderzoekers werkzaam in het MCA. De
feestelijke uitreiking wordt gelardeerd door een lezing van een
vermaard wetenschapper, vooral opgespoord via het netwerk van Piet
Schilte.
De heer Schilte is tevens mede-initiatiefnemer en
mede-organisator van de "Pieter van Foreest Publiekslezing", een
bijeenkomst van het gemeentebestuur van Alkmaar, het MCA en
Zorgverzekeraar Univà©. Reeds voor de vijfde keer houdt een prominent
spreker een lezing in de Grote Kerk over een onderwerp op het grensvlak
tussen het overheidsdomein en het domein van de volksgezondheid.
Zijn
brede maatschappelijke belangstelling blijkt ook uit zijn politiek
engagement. Hij is lid van de werkgroep Volksgezondheid van het
wetenschappelijk bureau van D66 en voorzitter van de projectgroep
Volksgezondheid in de grote steden van D66.

Recent heeft hij het
initiatief genomen om samen met de gemeente Alkmaar en de GGD een
bijeenkomst te organiseren onder de noemer van het  belang van een
actieve civil society en gezondheid(szorg).

Eind augustus 2004 heeft Piet Schilte afscheid genomen als kinderarts in het MCA.

Pieter
van Foreest was de lijfarts van Willem van Oranje, de vader des
vaderlands. Hij was uit Alkmaar afkomstig en zijn naam wordt in Alkmaar
nog altijd levend gehouden.

bron:gemeente Alkmaar