Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geeft alle
regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten hun
prestatiebeloning. Zij hebben allemaal hun doelen voor 2003 gehaald. De
korpsen verdienen hiermee samen 26,3 miljoen euro.

Bij het beoordelen van de prestaties is gekeken naar
- het aantal verdachten dat de korpsen bij het Openbaar Ministerie hebben aangeleverd;
- het aantal boetes en transacties uit staandehoudingen;
- de beschikbaarheid van de politie voor het publiek;
- de tevredenheid van het publiek over de politie;
- de daling van het ziekteverzuim (om zo meer mensen op straat te krijgen);

- de plannen van de korpsen om doelmatiger te werken. Voor al deze
punten zijn in prestatiecontracten afspraken vastgelegd over de doelen
die in 2006 bereikt moeten zijn. Op weg daarnaartoe moesten de korpsen
in 2003 al gemiddeld 15 procent van de doelstellingen halen. Over 2004
en 2005 liggen de eisen op gemiddeld 35 resp. 65 procent, en in 2006
moeten alle korpsen alle afgesproken doelstellingen halen.

Op sommige punten heeft de politie nu al mà©à©r bereikt dan in de
prestatiecontracten voor 2006 was afgesproken. Hiermee is het werk nog
niet gedaan, want in ieder geval moeten de afgesproken prestaties
wederom en blijvend worden geleverd. Het aantal boetes en transacties
uit staandehoudingen is gestegen met 25 procent. Er is daarbij gà©à©n
sprake van een accent op vooral 'lichtere' overtredingen. De angst die
sommige mensen hadden dat politiekorpsen met zo min mogelijk moeite hun
cijfermatige scores zouden proberen te halen, blijkt dus niet terecht.
Wel richten veel korpsen zich op zaken waaraan veel mensen zich
ergeren, zoals verkeersovertredingen als agressief verkeersgedrag en
bumperkleven, alcoholmisbruik en overlastgevend gedrag (bijv.
wildplassen). Juist dit soort overtredingen leiden tot ontevredenheid
en onveiligheidsgevoelens in de samenleving.

Het aantal verdachten dat de korpsen in 2003 hebben aangeleverd bij het
Openbaar Ministerie, is met bijna 7 procent gestegen naar 233.335
verdachten. Daarbij ging de aandacht sterk uit naar de aanpak van
veelplegers. Zij hebben immers een onevenredig groot aandeel in de de
totale cirminaliteit. Een gerichte aanpak van veelplegers zorgt er dus
voor dat de totale criminaliteit aanmerkelijk daalt.

Het publiek geeft aan tevredener te zijn over de contacten met en de
bereikbaarheid van de politie. Ook zeggen steeds meer mensen zich
veilig te voelen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties