De arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. Met name alleenstaande moeders met kinderen op de middelbare school zijn relatief vaak actief op de arbeidsmarkt. Werkende moeders met kleine kinderen geven naar verhouding vaak aan minder uren te willen werken.

Participatie alleenstaande ouders sterk gestegen
De arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. In 2004 behoorde 65 procent van de alleenstaande ouders tot de beroepsbevolking. In 1996 was dat nog 54 procent.

Het aantal alleenstaande ouders van minderjarige kinderen is tussen 1996 en 2004 gestegen van 208 duizend tot 270 duizend. Bijna negen van de tien zijn vrouw.

Ook bij ouderparen is de arbeidsparticipatie toegenomen, maar veel minder sterk. Van hen behoorde in 2004 bijna 80 procent tot de beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie van vrouwen in een ouderpaar was met bijna 67 procent vrijwel even hoog als onder alleenstaande ouders.

Lagere participatie moeders
De arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen is lager dan die van alle vrouwen van 25-49 jaar. De enige uitzondering hierop vormen alleenstaande moeders met kinderen op de middelbare school, die bijna even vaak actief zijn op de arbeidsmarkt.

De meeste werkende vaders zijn tevreden over het aantal uren dat ze werken. Dat geldt minder voor de moeders. Zij geven relatief vaak aan minder uren te willen werken wanneer de kinderen klein zijn (0-3 jaar). Naarmate de kinderen groter zijn, willen moeders juist vaker meer uren werken. Voor alleenstaande moeders geldt dat in veel sterkere mate dan voor moeders met een partner.

Alleenstaande moeders zijn relatief vaak werkloos. Bijna 12 procent van de alleenstaande moeders, is op zoek naar werk voor twaalf uur of meer per week. Daarmee zijn zij ruim twee maal zo vaak werkloos als moeders met een partner.

bron:CBS