Allochtonen met een diploma hoger
onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als
autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers
verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt
gehouden met verschillen in leeftijd en studierichting. Dat blijkt
uit de ervaringen van het CBS.

Lagere arbeidsdeelname allochtonen

In de ratrace van het onderwijs vallen
allochtonen bij iedere belangrijke overgang vaker af dan
autochtonen. Allochtonen met een diploma hoger onderwijs komen ook
minder vaak aan een baan.

Het aandeel werkenden onder allochtonen
die in 2001–2003 een hbo- of universitair diploma hebben
gehaald, was lager dan onder autochtone afgestudeerden. Onder
hbo’ers van Antilliaanse/Arubaanse en ‘overige
niet-westerse’ herkomst was het aandeel werkenden een jaar na
afstuderen het laagst. Zeven van de tien hadden werk, tegenover
ruim acht van de tien autochtone hbo’ers. Ook wanneer
rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en
studierichting lag de arbeidsdeelname van de allochtone groepen
lager dan van autochtonen.

Hoge lonen Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse afgestudeerden

Hoewel allochtone afgestudeerden minder
vaak werk hadden, lagen hun lonen een jaar na afstuderen even hoog
of hoger dan van autochtone afgestudeerden. Uitzonderingen waren
westerse en ‘overige niet-westerse' allochtone
hbo’ers.

Verschillen in leeftijd en
studierichting

Voor de hogere lonen van allochtone
afgestudeerden zijn drie verklaringen. Ten eerste zijn allochtone
afgestudeerden gemiddeld ouder dan autochtone afgestudeerden, en
oudere afgestudeerden verdienen over het algemeen meer. Ten tweede
kozen niet-westerse allochtonen vaak voor studierichtingen die
resulteren in goedbetalende banen, zoals de economische en de
juridische sector. Ten slotte werkten Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse universitair afgestudeerden gemiddeld meer uren per
week.

Beperkte loonverschillen universitair
opgeleiden

Als met deze factoren rekening wordt
gehouden, verdwijnen de loonverschillen bij universitair
afgestudeerden nagenoeg. Antilliaanse/Arubaanse afgestudeerden
verdienden zelfs minder.

Bij hbo’ers lag dat anders.
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden na
correctie voor verschillen in groepssamenstelling, studierichting
en arbeidsduur nog steeds meer dan autochtone hbo’ers. Alleen
de overige niet-westerse hbo’ers verdienden minder dan
autochtonen.

bron:CBS