Donderdag 22 februari tekenden Gemeente
Ameland, het energiebedrijf ENECO Energie, het gashandelsbedrijf
GasTerra en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het
Convenant Duurzaam Ameland. Het convenant moet de basis vormen voor
het ontwikkelen van energiegerelateerde projecten die uit oogpunt
van milieuzorg, energiegebruik en economisch perspectief
aantrekkelijk zijn. Het past uitstekend in de ambitie van Ameland
om uiteindelijk een duurzaam, energieautonoom eiland te worden.

Een van de projecten betreft het bijmengen
van waterstof aan aardgas. Bij 14 appartementen zal men drie jaar
lang voor koken en verwarming gebruik maken van aardgas waaraan
waterstof is toegevoegd. Daarbij is het de bedoeling om de
benodigde waterstof na verloop van tijd te produceren met behulp
van duurzame energie zoals zon, wind of waterkracht. Het project
moet onder meer inzicht geven in productie- en mengprocessen,
geschiktheid van gastoestellen en bijbehorende voorzieningen en
bewonersbevindingen. Met de inzet van waterstof wordt uitstoot van
broeikasgassen sterk verminderd. Ook worden zo de gasvoorraden
gespaard.

Andere projecten die op het eiland zullen
plaatsvinden hebben betrekking op de inzet van gasgedreven
warmtepompen en het plaatsen van stroomproducerende
verwarmingsketels, ook wel HRE-ketels genoemd. Bijzonder aan
Ameland is dat binnen een afgebakend gebied, en daarmee een
complete woon- en werkgemeenschap met bijbehorende infrastructuur,
kan worden gekeken naar energie-gebruik, inzet van duurzame
energievormen en milieueffecten.

bron:Gasterra