Het college van B&W in Amsterdam heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van overlast door jongeren. Het college geeft hiermee verdere invulling aan een motie van de gemeenteraad.

Sinds het college de aanpak van overlast door jeugdgroepen tot prioriteit benoemde, zijn al de nodige maatregelen genomen. Zo wordt de zogenaamde Ferwerda aanpak nu in verschillende delen van de stad ingezet om de problematiek structureel aan te pakken. In een aantal stadsdelen loopt deze aanpak al een aantal jaren met groot succes. Ook heeft het college onlangs ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanpassing maakt het onder meer mogelijk om in te grijpen in situaties waar sprake is van andere vormen van overlast dan drugs. Ook biedt het de mogelijkheid om de termijn voor een verwijderingsbevel te verlengen van nu maximaal veertien dagen tot maximaal drie maanden.

De centrale stad wil met deze extra financiële impuls onder andere de stadsdelen verder ondersteunen bij de aanpak van overlast. Zij hebben de regie bij de aanpak van de problematische groepen. In de stadsdelen wordt op verschillende manieren gewerkt aan het terugdringen van overlast door jeugdgroepen. De combinatie van maatregelen zoals toezicht, repressie, vrijetijdsaanbod, ouders betrekken en toeleiding naar school om de problematiek op een structurele manier aan te pakken werkt goed. De politie onderhoudt ook in een aantal gevallen contact met ouders van overlastgevende jeugd. In een van de stadsdelen heeft de inzet van buurtbemiddeling ertoe geleid dat politie en ouders mobiele nummers uitwisselen, zodat de ouders kunnen worden opgepiept op het moment dat hun kinderen voor overlast zorgen. Verder start deze zomer een experiment met mobiel cameratoezicht. Uit onderzoek is gebleken dat cameratoezicht goed werkt bij overlastsituaties. In Amsterdam-West wordt geëxperimenteerd met methodieken om niet alleen overlastgevende jongeren, maar ook de gezinnen waar zij uit komen - waar nodig - hulp te bieden.

Conferentie Burgemeester Cohen en wethouder Aboutaleb hebben het initiatief genomen tot een conferentie op 23 juni van dit jaar over de aanpak van de problematische jeugdgroepen. De conferentie is bedoeld om mensen uit de praktijk, (stads)deelbestuurders, politie, justitie en beleidsmakers concrete afspraken te laten maken en ervaringen te laten uitwisselen. Doel is een eenduidige aanpak die gebiedsgericht à¨n stadsdekkend is. Momenteel wordt onder andere gekeken wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle aanpak en welke resultaten tot dusverre zijn behaald. Op de conferentie wordt de stand van zaken gepresenteerd.

bron:Gemeente Amsterdam